Informaţii date cu caracter personal


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Portului, nr. 2A, cod poştal 910041,  telefon 0242314048, fax 0242314431, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.
Regulamentul general privind protecţia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.
Domeniu de aplicare:
• Este direct aplicabil în toate statele membre UE;
• Protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul UE, indiferent de poziționarea geografică a operatorului de date;
• Extinde sfera de aplicare și asupra operatorilor de date stabiliți în afara UE, în măsura în care bunurile și/sau serviciile acestora sunt adresate (și) persoanelor aflate pe teritoriul UE; acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament.

Persoanelor le sunt garantate drepturi noi:

• Dreptul de a fi uitat: se poate cere ştergerea datelor dacă acestea sunt prelucrate ilegal, fără consimţământ sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate iniţial;
• Dreptul la portabilitatea datelor: există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la un alt operator;
• Prevederi specifice referitoare la minori: sunt necesare reguli clare şi simple pe care tânărul / copilul să le înţeleagă şi trebuie obţinut consimţământul părintelui / tutorelui, după caz;
• Proximitatea faţă de persoana vizată: autoritatea de supraveghere din statul membru în care se află persoana vizată acţionează ca punct de contact atunci când operatorul reclamat este stabilit într-un alt stat;
• Cooperare consolidată între autorităţile de supraveghere: în cazul prelucrărilor de date transnaţionale (cele care privesc persoane din mai multe state membre UE). Regulamentul oferă autorităţii de supraveghere din statul tău competenţe pentru a se asigura, alături de autorităţile din celelalte state implicate, că datele tale sunt prelucrate conform regulilor şi principiilor stabilite de acesta.

Drepturi suplimentare:

• Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
• Dreptul la rectificare: puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție: puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti) sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE)2016/679.

Acord pentru folosirea datelor personale (pdf)

 

Vă puteți adresa direct Responsabilului pentru protecția datelor la adresa  datepersonale@fsesudmuntenia.ro