Anunţuri 2023

 
 
(29.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat proiectul cu titlul :“Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada martie 2017 – decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU si POCU”, cod proiect 115896, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
 
(29.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat proiectul cu titlul :“Sprijin acordat pentru finantarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, cod proiect 123200, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 

 

(29.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat proiectul cu titlul :“Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada 2020-2023”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
(29.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat proiectul cu titlul :“Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
(29.12.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat implementarea proiectului cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare și suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod proiect 151995, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7/4/Obiectiv compozit OS AT POCU. citeste mai mult

 

(29.12.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat implementarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajarea de personal contractual în afara organigramei”, cod proiect 129144, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1. Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
(22.12.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un  corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Asistență Tehnică, aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, Prioritate: 11 „Asistență Tehnică”,  Acțiunea: 1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“, Acțiunea: 2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.
 
(22.12.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Asistență Tehnică, aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate: P10 „Asistență Tehnică”, Acțiunea 10.1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“,  Acțiunea: 10.2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.
 
(21.12.2023) Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul noncompetitiv publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 3“,  aferent Programului Operational Capital Uman, Axa Prioritara 11 -REACT EU CARE, Obiectiv specific: 11.1: REACT EU CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
Anexe
Ordin privind aprobarea Ghidului Solicitantului
Proiectele pot fi depuse prin Siste;mul informatic MySMIS2021 începând cu data de 18.12.2023, ora 16.00, până în data de 20.12.2023, ora 16.00.
 
(20.12.2023) În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, la data de 30.11.2023, Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (AM PEO), a transmis Comisiei Europene, prin intermediul SFC 2021, datele cumulative (RO si EN) referitoare la implementarea PEO 2021-2027 prin completarea următoarelor informații aferente Anexei VII Model pentru transmiterea datelor – articolul 42:
Tabelul 1: Informații financiare la nivel de prioritate și de program pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, FTJ și FEAMPA [articolul 42 alineatul (2) litera (a)]
Tabelul 2: Defalcarea datelor financiare cumulative pe tip de intervenție pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ [articolul 42 alineatul (2) litera (a)]
 
(20.12.2023) În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, la data de 30.11.2023, Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (AM PoIDS), a transmis Comisiei Europene, prin intermediul SFC 2021, datele cumulative (RO și EN) referitoare la implementarea PoIDS 2021-2027 prin completarea următoarelor informații aferente Anexei VII Model pentru transmiterea datelor – articolul 42:
Tabelul 1: Informații financiare la nivel de prioritate și de program pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, FTJ și FEAMPA [articolul 42 alineatul (2) litera (a)]
Tabelul 2: Defalcarea datelor financiare cumulative pe tip de intervenție pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ [articolul 42 alineatul (2) litera (a)]
 
(19.12.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Primul student din familie”,  apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritate: P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație “, Obiectiv specific ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) “.
Anexe
 Propunerile si observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 16.01.2024.
 
(19.12.2023)  Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial”,  aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)).
Ordin de aprobare al Ghidului Solicitantului
Anexe
 Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 19.12.2023, ora 16.00, până în data de 31.01.2024, ora 16.00.
 
(13.12.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 publică rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC, mecanism implementat în conformitate cu art. 31-34 din  Regulamentului UE nr. 1060/2021.
Au fost depuse spre evaluare 44 Strategii de Dezvoltare Locală pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori. 42 Strategii de Dezvoltare Locală au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 2 Strategii de Dezvoltare Locală au vizat regiunea mai dezvoltata ( Bucuresti-Ilfov).
 În urma procesului de evaluare, Comitetul de Selecție a stabilit Lista Strategiilor de Dezvoltare Locală ADMISE pentru finanțare din regiunile mai puțin dezvoltate și regiunea mai dezvoltata ( București-Ilfov), respectiv Strategiile de Dezvoltare Locală  RESPINSE după cum urmează:
Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 40 SDL ADMISE au fost selectate pentru finanțare, 2 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul);
Pentru regiunea mai dezvoltata (regiunea Bucuresti-Ilfov), 2 SDL ADMISE au fost selectate pentru finanțare.
 Lista finală a Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate pentru finanțare va fi stabilită în urma rezultatelor soluționării contestațiilor, proces care va avea loc în luna ianuarie 2024.
Toate GAL-urile care au depus strategii spre evaluare, în zilele următoare vor fi notificate în scris (prin e-mail), cu privire la rezultatul procesului de evaluare, având posibilitatea să depună contestații în termenul menționat în cadrul notificării oficiale. Contestațiile vor fi depuse în scris (prin fax, e-mail sau la sediul AM PoIDS – str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, București), cu menționarea în clar a criteriilor pentru care evaluarea este contestată, precum și argumentelor care susțin contestația.
 
 
(12.12.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul noncompetitiv „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“,  aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13))
 Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 12.12.2023, ora 16.00, până în data de 28.12.2023, ora 16.00.
 
 
(07.12.2023) PEO: Listele intermediare aferente cererilor de finanțare respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelurile de proiecte Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiuni mai puțin dezvoltate și Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiunea București – Ilfov

 

(06.12.2023) PoIDS: Deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul DR-36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
 
 
(05.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat la 30.11.2023 proiectul cu titlul : “Achizitionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.
Valoarea totala a proiectului este de 414.933,96 lei din care 351.428,33 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă
.
citeste mai mult
 
 
(05.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat la 30.11.2023 proiectul cu titlul: „Asigurarea de echipamente IT si software necesare îmbunatatirii capacitatii OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia” de a gestiona în mod eficient POCU 2014 - 2020”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.
Valoarea totala a proiectului este de 611.525,17 lei din care 517.931,24 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă
.
citeste mai mult

 

(04.12.2023) Lista plăților POCU la 29.11.2023

(04.12.2023) AM POCU publică Instructiunea nr. 25/28.11.2023 privind raportarea post-implementare pentru proiectele finanțate prin POCU 2014-2020

(20.11.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică  Ghidul solicitantului condiții specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 3,  apel non-competitiv, Axa Prioritară 11 – REACT EU CARE, Obiectivul Specific 11.1: REACT EU CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 Propunerile si observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.pocu@mfe.gov.ro până la data de 29.11.2023.
 
(17.11.2023) Lista plăților POCU la 15.11.2023

(03.11.2023) Lista plăților POCU la 01.11.2023
 
(18.10.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 10 – SAFE – Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie.

 

(05.10.2023) Lista plăților POCU la 05.10.2023

 

(28.09.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică ghidul „Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie”,  apel non-competitiv, Axa Prioritară 10 – SAFE – Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie.
 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 28.09.2023 ora 16.00 și se va închide in data de 10.10.2023, ora 16.00.

 

(27.09.2023) Listă plăți POCU – actualizare 26.09.2023

 

(01.09.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MIPE publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020 – ediția august 2023.
 
(23.08.2023) Lista plăților POCU – actualizare 21.08.2023
 
(09.08.2023) Decizie de recuperare a prefinantarii nr. 28452/12.08.2022 aferenta proiectului POCU/82/3/7/106092 cu titlul „Un start in viata cu startup plus in regiunea Sud Muntenia” beneficiar SC Mediline Exim SRL
 
(28.07.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista intermediară  a cererilor de finanțare aprobate in etapa de verificare tehnică și financiară (ETF), pentru apelul de proiecte POCU/1131/9/2 – CARE – Suport tehnic pentru operaționalizarea CRPCSA Crevedia.
 Începând cu data de 28.07.2023, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare  in etapa verificării tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (daca este cazul) se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(28.07.2023) Lista plăților POCU – actualizare 27.07.2023
 
(19.07.2023) Lista plăților POCU – actualizare 18.07.2023
 
(11.07.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul 
 Crearea condițiilor necesare îmbunătățirii asistenței oferite de către principalii actori responsabili cu integrarea migraților care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia” 
apel non-competitiv, Axa Prioritară 9 – CARE- Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Obiectivul Specific 9.2 – Suport tehnic pentru operaționalizarea CRPCSA Crevedia.
 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 11.07.2023 ora 16.00 și se va închide in data de 14.07.2023, ora 16.00.

 

 

(04.07.2023) Lista plăților POCU 03.07.2023

 

(26.06.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Ordinul nr. 2352/07.06.2023 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” și Ordinul nr. 2353/07.06.2023 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507/09.06.2023

 

(23.06.2023) Lista plăților POCU – 22.06.2023

 

(23.06.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Ordinul nr. 2349/07.06.2023 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520/13.06.2023.
 
 
(13.06.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică:
Ghidul solicitantului condiții specifice „Crearea condițiilor necesare îmbunătățirii asistenței oferite de către principalii actori responsabili cu integrarea migraților care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia”,  apel non-competitiv, Axa Prioritară 9 – CARE- Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Obiectivul Specific 9.2 – Suport tehnic pentru operaționalizarea CRPCSA Crevedia.
Propunerile si observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.pocu@mfe.gov.ro până la data de 23.06.2023.
 

 

(12.06.2023) Lista plăților POCU – actualizare 09.06.2023

 

 

(07.06.2023) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie”
 
(06.05.2023) Lista plăților POCU – actualizare 31.05.2023

 

(24.05.2023) Lista plăților POCU – 23.05.2023
 
(17.05.2023) Anunţ suspendare procedura organizare concurs posturi vacante în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia. Citeste mai mult.
 
(28.04.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud Muntenia  (OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia) organizează în luna mai 2023  întâlniri on-line, prin intermediul platformei ZOOM, pentru promovarea oportunităților de finanțare oferite prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) şi prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS). Citeste mai mult.
 
(28.04.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 4 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(28.04.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 10 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
(21.04.2023) Rezultatul   final al  concursului  organizat în data de 18.04.2023 (proba scrisa) si 20.04.2023(interviul) în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIR PECU – Regiunea Sud-Muntenia.
 
(20.04.2023) Rezultatul obţinut de candidată  la  interviul  organizat în data de 20.04.2023 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIR PECU – Regiunea Sud-Muntenia.
 
(20.04.2023) Plan de interviu pentru funcţia publică de execuţie în vederea promovării inspector clasa I, grad profesional superior.
 
(18.04.2023) Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat in vederea promovarii in grad profesional superior celui detinut din data de 18.04.2023

 

(11.04.2023) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 06.03.2023(selecția dosarelor) şi 09.03.2023  în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID151995
 
(11.04.2023) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat în zilele de  18.04.2023 (proba scrisă) şi  20.04.2023 (interviul) în vederea promovării în grad superior celui deţinut.
 
(10.04.2023) Rezultatul concursului organizat în zilele de în zilele de 05.04.2023 (selecția dosarelor) şi 10.04.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(10.04.2023) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995
 
(05.04.2023) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 05.04.2023 (selecția dosarelor) şi 11.04.2023-112.04.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(31.03.2023) Decizia de recuperare nr. 118203/11.10.2022 aferentă proiectului POCU/726/6/12/135912 cu titlul ”Competențe noi, șanse mai mari”, beneficiar ELCA S.A.

 

(31.03.2023) Decizia nr. 93881/25.08.2022 de recuperare a prefinanțării aferentă proiectului POCU/82/3/7/105599 cu titlul ”Antreprenopolis Sud Muntenia”, beneficiar Asociația React
 
(30.03.2023) Lista plăților POCU -actualizare 29.03.2023
 
(29.03.2023) AM POCU publică Instrucțiunea nr. 22/29.03.2023 prin care este descris procesul de modificare a contractelor de finantare în cazul acelor proiecte implementate de instituții publice din domeniul educației care au fost reorganizate prin acte normative (Hotărâri de Guvern, Hotărâri de Consiliu Local/Județean etc.).
 
(17.03.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 4 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
 
(17.03.2023) Anunţ  examen  promovare  în  grad  profesional
Potrivit prevederilor art. 617 alin(2) şi art. 618 alin(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA cu sediul în Calarasi, str. Portului, nr. 2A,  organizează examen de promovare în grad profesional, al funcţionarului public din cadrul OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA
. Bibliografie
 
(13.03.2023) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 06.03.2023(selecția dosarelor) şi 09.03.2023 în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

(09.03.2023) Rezultatul concursului organizat în zilele de în zilele de 06.03.2023 (selecția dosarelor) şi 09.03.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(09.03.2023) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

(08.03.2023) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

 

(06.03.2023) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 06.03.2023 (selecția dosarelor) şi 09.03.2023-13.03.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

 

(16.02.2023) Lista  proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 ianuarie 2023

 

 

(16.02.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 5 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(02.02.2023) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 9 – CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Obiectivul specific: 9.1. CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 6 februarie 2023 ora 16.00 si se va închide in data de 30 aprilie 2023, ora 16.00.

 

 
(30.01.2023) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 17.01.2023 (selecția dosarelor) şi 26.01.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

(30.01.2023) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 17.01.2023 (selecția dosarelor) şi 26.01.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(26.01.2023) Rezultatul la  interviul  organizat în data de 26.01.2023 în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(26.01.2023) Rezultatul la interviul  organizat în data de 26.01.2023 în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(26.01.2023) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(26.01.2023) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(20.01.2023) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(20.01.2023) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(17.01.2023) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 17.01.2023 (selecția dosarelor) şi 25.01.2023-27.01.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(17.01.2023) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 17.01.2023 (selecția dosarelor) şi 25.01.2023-27.01.2023 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(13.01.2023) Lista plăților POCU 12 ianuarie 2023

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2023