Anunţuri 2020


(30.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”; Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 Începând cu data de 30.12.2020, Solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
Documente:
 
 
 
(30.12.2020) ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE SPAȚIU
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, în urma organizării unei proceduri proprii,  a atribuit Contractul de închiriere a 5 (cinci) birouri nr. 30630/30.12.2020, către Confort S.A.
Valoarea contractului de închiriere birouri : 100 Euro/birou/lună
Durata contractului: 18.01.2021 – 31.10.2021
Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.1  - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, COD MYSMIS 129144, ”Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”
 
(28.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/829/6/13/- „Innotech Student”.
 Începând cu data de 28 decembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.
 
 
(28.12.2020) Autotitatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică Ordinul nr. 1545/22.12.2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de  întreprinderi sociale”, A.P 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, O.S 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”.
Ordinul nr. 1545/22.12.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1289/24.12.2020,Partea I.
 
(24.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 Începand cu data de 24 decembrie 2020 solicitantii vor fi primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, notificare cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii de finanţare o singura data pentru fiecare etapa.
 Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 

 

(23.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II.
 Începând cu data de 23 decembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

 

 
(22.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9.
Corrigendum-ul vizeaza prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pana la data de 25 ianuarie 2021, ora 16.00.

 

 

(21.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 22.12.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 829/6/13: Innotech Student , aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor”.

 

 

(18.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista finala a cererilor de finanțare selectate la finanțare și Lista finală de rezerve, după etapa de soluționare a contestațiilor pentru rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru apelul de proiecte 726/6/12 – „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate”.
 Începând cu data de 18 decembrie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul soluționării contestațiilor.
 Documente:
Lista finală de rezervă a proiectelor după soluționarea contestațiilor – apel 726;
Lista finală a proiectelor selectate – apel 726.
 
(17.12.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia vă invită să participați la procedura proprie de  închiriere a unui imobil și terenul aferent cu destinație birouri.
Sursa de finanțare este asigurată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 – Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică, proiect „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei”, POCU/155/7/4/129144
Cod CPV: 70310000-7
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.01.2021 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 36.000 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut/mp spațiu util birouri
Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.12.2020, ora 12.00
Data deschiderii ofertelor: 22.12.2020, ora 12.30
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași, Registratură
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, adresă de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro.
Caiet de sarcini şi formulare (pdf); Caiet de sarcini şi formulare(doc)
 
 
 
(10.12.2020) Anunț de disponibilizare către instituțiile publice
În conformitate cu Legea nr.15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii 15/1994, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, H.G. nr.841/1995 cu modificările și completările ulterioare , HG nr.411/2005, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor statului, precum şi Ordonanţa 19/1995, modificată de Legea nr.1/2006, potrivit căreia bunurile instituţiilor publice scoase din funcţiune vor fi valorificate în prima etapă prin transmitere fără plată de la instituţiile publice deţinătoare, la alte instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în Romania, vă comunicăm lista cu mijloacele fixe propuse spre casare conform Procesului verbal de inventariere nr.171/08.01.2020:
În cazul în care consideraţi că bunul vă este necesar, în vederea transmiterii fără plată, aşteptăm solicitarea dumneavoastră în termen de 30 zile. Menţionăm că după acest termen bunul disponibilizat va fi casat. Informații suplimentare pot fi obţinute la sediul unităţii noastre din Călăraşi, str. Portului nr. 2A, telefon 0242314042 – domnul Georgian GÂNDEA
lista cu mijloacele fixe

 

(07.12.2020) Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 noiembrie 2020
Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 noiembrie 2020

 

(03.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 888/3/13 „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”.
 
(02.12.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 27.11.2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

 

(27.11.202020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate catre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – “Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Începând cu data de 27 noiembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul informativ MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, precum și grilele de evaluare.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+, în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitații administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul “Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(26.11.202) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelurile competitive „Viitor pentru tinerii NEETs II, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și Obiectivul specific 2.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”, respectiv:
– apelul competitiv VIITOR PENTRU TINERII NEETs II dedicat regiunilor mai putin dezvoltate;
– apelul competitiv VIITOR PENTRU TINERII NEETs II dedicat regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.
 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 26 februarie 2021 ora 16.00.
 
 
(25.11.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs I, axa prioritară 1 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și Obiectivul Specific 1.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”.
 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 26 februarie 2021 ora 16.00.
 

 

(25.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică în consultare publică  ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”.
Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro pânâ la data de 7 decembrie 2020.

Anexa 1 – Definițiile indicatorilor;
Anexa 2 – Criteriile de verificare CAE;
Anexa 3 – Criterii de evaluare ETF;
Ghid „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”.
 
 
(24.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 noiembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/842/4/9/ Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Programe de ingrijire a gravidei și copilului – etapa II – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov”, pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.
 

 

(24.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/888/3/13/Operatiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”.
 Începând cu data de 24 noiembrie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
  Listă intermediară a proiectelor aprobate după ETF
 
 
 
(23.11.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.
 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 23 decembrie 2020 ora 16.00.
 
 
 
(23.11.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publica un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Ordin 1386;
Anexa 4 Declaratie privind asumarea responsabilității sustenabilității OS 5.1;
Anexa 6 Contract de subvenție OS 5.1.
 
 
 
(19.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 19 noiembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/840/4/9/ Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificari pentru etapa conformitatii administrative și a eligibilității.

 

 

 

(18.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.
 Începând cu data de 18.11.2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

 

(16.11.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv „Profesionalizarea carierei didactice”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.5 și 6.6, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.5 – Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare și Obiectivul specific 6.6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.
 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 18 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 18 decembrie 2020 ora 16.00.
 Documente
Anexa 1 – Cadrul legal si strategiile relevante;
Anexa 2 – Definițiile indicatorilor;
Anexa 3 Criterii conformitate administrative și eligibilitate;
Anexa 4 Grila ETF;
Anexa 5 Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare POCU;
Ghid „Dezvoltarea carierei didactice
Ordin aprobare ghid „Dezvoltarea carierei didactice”.
 

 

 
(13.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13.11.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate, etapa ETF.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

 

 

 

(11.11.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” – Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul Specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
 Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 15 ianuarie 2021.

 

 

 

(10.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 823/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 Începând cu data de 10.11.2020, Solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul ETF, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
Lista intermediară a proiectelor aprobate

 

 

(06.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31.10.2020

 

 

(05.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 05.11.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student , aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, “Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.”

 

 

 

(05.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3 – „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 Începând cu data de 05.11.2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
Lista proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității 

 

 

(04.11.2020) În urma procesului de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială din partea României, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman aprobă candidatura Grupului de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, pentru a participa la apelul de proiecte lansat de Comisia Europeană Centre de competență pentru inovare socială, în cadrul Programului European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială.
 
 
(11.11.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul Specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 15 ianuarie 2021.
 

 

(10.11.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 823/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 Începând cu data de 10.11.2020, Solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul ETF, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
Lista intermediară a proiectelor aprobate

 

 
(03.10.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 823/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 Începând cu data de 03.11.2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(02.10.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 30.10.2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală
 
 
(30.10.2020) Rezultatul final la concursul privind ocuparea posturilor contractuale, pe o perioada determinată, conform cererii de finanţare cu titlul „ Îmbunătăţirea capacitătii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU- 2014-2020, prin angajare de peronal contractual în afara organigramei”ID 129144.

 

(28.10.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat, în data de 27 octombrie 2020, o nouă versiune a Manualului Beneficiarului, disponibilă la următorul link: http://mfe.gov.ro/pocu/.
Principalele revizuiri vizează:
Sfarsitul primului paragraf
Eliminarea intervalelor orare, prin modificarea Anexei 7 – Fișa lunară de pontaj.
Actualizarea anexelor conform Instrucțiunii nr. 8/2020
Publicarea Metodologiei de diminuare a finanțării, în funcție de gradul de atingere a indicatorilor.
 Intrarea în vigoare a modificărilor aduse prin revizuirea Manualului Beneficiarului POCU se va face de la data publicării pe site-ul mfe.gov.ro, astfel:
Începând cu luna octombrie 2020, pentru raportarea activităților echipelor de management și implementare;
De la data de 1 noiembrie 2020, pentru orice tip de cerere (prefinanțare/ plată/ rambursare) depusă la Organismele Intermediare.
Sinteza modificărilor este publicată – aici.

 

 

(28.10.2020) Rezultatul la interviul organizat în data de 28.10.2020 pentru concursul privind ocuparea posturilor contractuale, pe o perioada determinată, conform cererii de finanţare cu titlul „Îmbunatatirea capacitaţii OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei" ID 129144.
 
(28.10.2020) Plan de interviu posturi contractuale în afara organigramei.

 

 

(26.10.2020) Rezultatul cu privire la contestatia doamnei Baraitaru Andreea-Georgiana, înregistrată sub numărul 24443/23.10.2020 și a domnului Anghelache-Durst Andrei-Ionuț, înregistrată sub numărul24378/23.10.2020, împotriva rezultatului selecției dosarelor de concurs.
 
 
(22.10.2020) Anunț privind desfășurarea probei de interviu.
 
 
(22.10.2020) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 22.10.2020 (selecția dosarelor) şi 28.10.2020 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.

 

 

(22.10.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică spre consultare ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă”.
 Propunerile de îmbunătățire a acestui document pot fi transmise pe adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro până la data de 2 noiembrie 2020.

 

 

(20.10.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 20.10.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2- „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii.

 

 

 
(05.10.2020) Anunt privind amânarea  organizării concursului pentru ocuparea  posturilor vacante în afara organigramei  OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia.

 

 
(25.09.2020)Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire a contractului de munca), a unui număr de 8 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
 
 
(25.09.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia vă invită să participați la procedura proprie de închiriere a unui imobil și terenul aferent cu destinație birouri.
Sursa de finanțare este asigurată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 – Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică, proiect „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei”, POCU/155/7/4/129144
Cod CPV: 70310000-7
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 15.10.2020 – 30.09.2021
Valoarea estimată: 43.200 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut/mp spațiu util birouri
Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.10.2020, ora 12.00
Data deschiderii ofertelor: 01.10.2020, ora 12.30
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași, Registratură
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, adresă de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro.
Caiet de sarcini şi formulare (pdf); Caiet de sarcini şi formulare(doc)
 
(17.09.2020) Rezultatul  final la concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144
 

 

(15.09.2020) Rezultatul la  interviul  organizat în data de 15.09.2020 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144.
 

 

(15.09.2020) PLAN DE INTERVIU
1.Posturi contractuale vacante în afara organigramei:
Compartiment Verificare proiecte - Unitate Verificare proiecte
EXPERT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – 7 posturi
Compartiment Verificare proiecte - Unitatea Verificare achiziții și conflict de interese
EXPERT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – 2 posturi
Compartiment Monitorizare proiecte
EXPERT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – 5 posturi
2. Data desfăşurării interviului:  15.09.2020 ora 1000
3. Locul desfăşurării interviului: sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia
4. Conţinutul probei:
În cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice şi abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidatului bazate pe:
cunoştinţe teoretice (bibliografie) - maxim 80 puncte
capacitatea de analiză şi sinteză – maxim 5 puncte
motivaţia candidatului – maxim 5 puncte
(mod de prezentare)
comportamentul în situaţiile de criză – maxim 5 puncte
Iniţiativă şi creativitate – maxim  5 puncte
5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 puncte.
6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la locul desfăşurării interviului şi pe site-ul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la sediul şi pe site-ul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, în data de 15.09.2020.
8. Modalitatea de contestare: Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului, care se depune la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, la comisia de soluţionare a contestaţiilor.
 
(10.09.2020) Rezultatul privind soluţionarea contestaţiei înregistrată sub numarul 20650/09.09.2020 împotriva rezultatului selecției dosarelor de concurs.

 

(08.09.2020) Anunţ privind desfăşurarea probei de interviu în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea capacitaţii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, prin angajarea de personal contractual în afara organigramei".

 

(08.09.2020) Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 08.09.2020 (selecţia dosarelor) şi 14.09.2020-15.09.2020 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlu "Îmbunătăţirea capacitaţii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, prin angajarea de personal contractual în afara organigramei" , ID 129144.
 
(08.09.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs – AP2”.
Observațiile și propunerile privind îmbunatățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro până la data de 17 septembrie 2020.
 
(04.09.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte POCU/665/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiuni mai puțin dezvoltaterespectiv  POCU/666/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.
 Începând cu data de 4 septembrie 2020 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

(03.09.2020) Lista întrebărilor frecvente aferenta apelului SOLIDAR – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”
 
(03.09.2020) Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ordinul nr. 1019/2020 pentru actualizarea ghidului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.
 Cele mai importante modificări:
– Clarificarea perioadei de sustenabilitate a planurilor de afaceri, în sensul că ea urmează perioadei de 18 luni de funcționare;
– Modificarea componenței juriului, astfel încât poată fi derulate selecțiile de planuri de afaceri;
– Clarificarea perioadei de eligibilitate pentru cheltuielile beneficiarilor de subvenții.

 

(01.09.2020) Autoritatea de management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare aferente apelurilor de proiecte POCU 827/5/2/”, Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  în zona rurală și orașe cu populație de până  la 20.000 locuitori, respectiv POCU 828/5/2/  Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  în zona rurală și orașe cu populație de până  la 20.000 locuitori , în cadrul AP 5,  prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
 Sesiunea cu depunere continuă de propuneri de proiecte a fost lansată în data de 28 mai 2020 și a avut o alocare financiară totală de 45.011.013,00 euro.
 În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte, cu termen limită de depunere 31 august 2020, au fost depuse 102 cereri de finanțare cu o valoare totală eligibilă de  99.166.638,70 euro.
 

 

(01.09.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale proiectelor selectate la finanțare în etapa de evaluare tehnică si financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelurile de proiecte:
POCU/658/6/2/Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural – DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ – Regiuni mai puțin dezvoltate
POCU/664/6/2/Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural -DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ – Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov
Începând cu data de 01.09.2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare după soluționarea contestațiilor precum și grilele de evaluare.

 

(31.08.2020) POCU: lista actualizata la data de 31.08.2020 a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrans – organism, tehnic format din reprezentanti POCU si POR, cu responsabilitati privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Actiune Locala
POCU: lista actualizata la data de 31.08.2020 a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrans – organism, tehnic format din reprezentanti POCU si POR, cu responsabilitati privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Actiune Locala

 

(27.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”.
 

 

(27.08.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent cu destinație birouri.
Sursa de finanțare este asigurată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 – Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică, proiect „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei”, POCU/155/7/4/129144
Cod CPV: 70310000-7
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 21.09.2020 – 20.09.2021
Valoarea estimată: 54.000 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut/mp spațiu util birouri
Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.09.2020, ora 13.00
Data deschiderii ofertelor: 03.09.2020, ora 13.30
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași, Registratură
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, adresă de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro.
Anunt; Caiet de sarcini şi formulare (pdf); Caiet de sarcini şi formulare(doc)
 

 

 
(25.08.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire a contractului de munca), a unui număr de 14 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

 

(21.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”.
 Apelul de proiecte va fi deschis în data de 25 august 2020, ora 16.00 şi se va închide în 25 septembrie 2020, ora 16.00.
 Bugetul apelului de proiecte este de 17 mil. euro.
 Scopul acestui apel POCU este acordarea de sprijin financiar, prin mecanismul competitiv restrâns, pentru pilotarea unor programe de masterat didactic cu un număr minim de 400 de persoane, licențiate în domenii diferite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile: Legea educației naționale (Legea 1/2011), cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020 privind înființarea și dezvoltarea programelor universitare de master didactic.
 
 
(21.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.
Începând cu data de 21 august 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.
 
(19.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr.10/ 2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020.
Instructiunea nr.10/18.08.2020 este emisă în baza Ordinului MFE nr. 916/2020, prin care se modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, iar prevederile ei se referă la definirea modelului de Solicitare de modificare a contractului de finanțare.
 

 

(14.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Profesionalizarea carierei didactice”.
Observațiile și propunerile privind îmbunatățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 24 august 2020.

 

 

(13.08.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman,  lansează apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”, finanțat în cadrul axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12.
 Bugetul apelului este de 20 milioane euro (contribuție UE și contribuția națională, iar din această sumă alocarea dedicată teritoriului ITI Delta Dunării este de 1 milion euro.
 În cadrul apelului vor fi finanțate doar proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS2014  în perioada 17 august 2020 – 30 octombrie 2020.
 
 
(13.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a proiectelor selectate la finanțare în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor pentru apelul /756/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate – Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est.
 
(12.08.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, anunță actualizarea documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.
Modificările vizează următoarele:
Sfarsitul primului paragraf
1. Exceptarea de la regula distribuirii bugetului între parteneri în cazul parteneriatului format exclusiv din instituții publice;
2. Modificarea contractului de finanțare în sensul eliminării obligativității Dezangajării pentru cheltuielile aferente achizițiilor publice.
 Modificarea contractelor de finanțare aflate în implementare se va putea acum face printr-o simplă solicitare. Instrucțiunea cu modelul de solicitare va fi publicată în termen de 3 zile.
 
(10.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile:
Sfarsitul primului paragraf
827/5/„Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori” – Regiuni mai puţin dezvoltate;
828/5/„Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori”, regiunea dezvoltată Bucureşti-Ilfov.
 
(10.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte /761/3/16/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1 & 3.4.
 Sfarsitul primului paragraf
Începând cu data de 10 august 2020 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 

 

(05.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate pentru apelul /826/4/9/ „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” – Regiunea de dezvoltare Centru.
 

 

(05.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează Ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II Regiunea de dezvoltare Nord Vest” din cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9.
Prezentul apel de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat regiunii mai puțin dezvoltate Nord-Vest, cu o alocare financiară de 10.500.000 euro (contribuția UE + contribuția națională).
 Activități eligibile:
Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin;
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col;
Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 Solicitanți eligibili:
Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de Medicină și Farmacie/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.).
 Apelul va fi deschis în data de 10.08.2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 24.08.2020, ora 16.00.
 

 

(05.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 5 august 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte /665/6/23 și /666/6/23 „Măsuri de educație de tip a doua șansă”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 

 

(03.08.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 31 iulie 2020 a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism, tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.
 
 
(31.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs II”.
 Sfarsitul primului paragraf
Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 10 august 2020.
 
 
(30.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”.
 Sfarsitul primului paragraf
Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelului până la data de 14 august 2020.
 
(30.07.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează în consultare publică Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”.
 Sfarsitul primului paragraf
Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 9 august 2020.
 

 

(24.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in MySMIS până la data de 15 septembrie 2020, ora 16.00.
 
 
(22.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte:
 658/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiuni mai puțin dezvoltate;
664/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.
 Începând cu data de 22 iulie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapa. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(21.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează apelurile de proiecte aferente ghidului „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, respectiv:
– apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, cu o alocare de 17,5 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională);
– apelul de proiecte destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov, cu o alocare de 4 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională).
 Acțiunile sprijinite:
Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal;
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal;
Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 Solicitanți eligibil:
Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III7 care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect. Este obligatoriu ca acesta să fie localizat în regiunea de dezvoltare pentru care aplică.
 Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății;
Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
Autorități ale administrației publice locale;
Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2).
Apelurile vor fi deschise în data de 22 iulie 2020 şi se vor închide în data de 16 octombrie 2020.
 
 
 
(20.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/826/4/9/ „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” – Regiunea de dezvoltare Centru.
 Începând cu data de 20 iulie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapa. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 

 

(20.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 20  iulie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 761/3/16/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 

 

(17.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” – axa prioritară 5  „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 31 august 2020, ora 16.00.
 

 

(17.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finala a proiectelor selectate la finanțare și lista finală de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate.
Începând cu data de 17 iulie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, după soluționarea contestațiilor.
 

 

(15.07.2020) În sprijinul beneficiarilor POCU, OS 4.16, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică „Ghidul pentru întreprinderile sociale & întreprinderile sociale de inserție” elaborat de ANOFM.
 Ghidul furnizează informațiile necesare pentru atestarea intreprinderilor ca structuri de economie socială.
 

 

(15.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Innotech Student”.
 Actualizarea vizează modificarea datei de deschidere a sistemului MySMIS – 22 iulie – și clarificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile în cadrul acestui apel.
 

 

(13.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” .
 Modificările vizează actualizarea denumirii indicatorilor.
 

 

(08.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte:
 736/6/1/ Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets – Regiuni mai puțin dezvoltate;
737/6/1/Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov;
 Începând cu data de 08 iulie 2020, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnico-financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(08.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 739/4/20/ „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială – Regiune mai dezvoltată București – Ilfov.

 

 

(07.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 726/6/12 „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 Începând cu data de 7 iulie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(06.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.
 Începând cu data de 6 iulie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.
 
(03.07.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru  apelurile:
  • 664/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunea dezvoltată a României, București-Ilfov;
  • 658/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
 
(03.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 756/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est”.
 Începand cu data de 03 iunie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(03.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr. 8/2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU.
 Anexele Instrucțiunii nr. 8/ 03.06.2020 (în format editabil):
Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 1;
Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 2;
Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 3;
Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 4;
Instructiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 5.
 
 
(03.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 759/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est.
 Începand cu data de 03 iunie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(02.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 Începând cu data de 2 iunie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.
 
(02.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/757/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sanatate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”- Regiunea mai dezvoltată, București – Ilfov.
 Începand cu data de 02 iunie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
(02.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/760/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sanatate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Fii responsabilă de sanatatea ta – Programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est.
 Începand cu data de 02 iunie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
(02.06.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.05.2020 a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism, tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.
 
(29.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publicăGhidul pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC.
(29.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul de proiecte „Innotech Student”.
 Buget: 20 milioane euro
Proiectul prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților români din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Acesta își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial.
 Acțiuni sprijinite:
Etapa I – Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților;
– campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
– selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
– derularea programului de formare antreprenorială;
– selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
– organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
– efectuarea de stagii de practică;
– furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
– asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
 Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri;
– decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
– monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;
 Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.
 Solicitanți eligibili:
 Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
 Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
 Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
Academia Română;
 Asociaţii profesionale;
 Camere de comerţ şi industrie;
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
ONG-uri;
Parteneriate între categoriile mai sus menționate
Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.
Cererile de finanțare pot fi transmise în sistemul informatic MySMIS până la data de 31 august 2020, ora 16.00.
 
(28.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.
 
(27.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene relansează apelurile „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, apelul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate cât și regiunii Bucuresti-Ilfov.
 Activități eligibile:
sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;
sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă;
campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.
 Solicitanți eligibili:
autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți /Furnizori de servicii sociale în condițiile legii – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER);
entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER):
– entități private/publice stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013;
– GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat.
ONG/actori sociali relevanți în parteneriat cu autoritățile locale responsabile în domeniu.
 Cererile de finanțare pot fi transmise în sistemul informatic MySMIS până la data de 31 iulie 2020, ora 16.00.
 
(27.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate/ respinse aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor pentru apelul 736/6/1 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 
(27.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 27 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/739/4/20 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată București Ilfov;
POCU/738/4/20 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(26.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, după soluționarea contestațiilor, pentru apelurile:
POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiunea mai dezvoltată – București – Ilfov;
POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității dupa solutionarea contestatiilor, precum și grilele de evaluare
 
 
(25.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 805/4/9/ „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.
 Începând cu data de 25 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(22.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” – Regiunea de dezvoltare Centru.
 Solicitanți eligibili:
• Ministerul Sănătății/ autorități publice/ Universități publice de Medicină și Farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.).
Bugetul alocat apelului este de 10.500.000 euro, iar proiectul finanțat va fi implementat în regiunea de dezvoltate Centru.
 Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 26 mai 2020, ora 16.00 până în data de 15 iunie 2020 ora 16.00.
 
 
(20.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretată”.
 Începând cu data de 20 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
(19.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 19 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 
(19.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 478/4.18 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”.
 
(19.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
 
(19.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.
 Începând cu data de 19 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.
 
(18.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 18 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 
(18.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începand cu data de 18 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
POCU/816/4/4 Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” , pentru etapa conformității administrative și eligibilității.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii.
 
(18.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
Apelul are un buget de 120 milioane euro ( fonduri europene și contribuție națională), alocare dedicate atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) cât și regiunii dezvoltate București- Ilfov.
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 18 mai – 1 iulie 2020.
 
(15.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr. 7/15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate POCU 2014 – 2020.
 Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 7/15.05.2020
 
 
 
(14.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO).
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelului până la data de 1 iulie 2020.

 

(13.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului 757/4/9 „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” – Regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

 

 

(13.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 Începând cu data de 13 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.

 

 

(13.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate.
 Începând cu data de 13 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile de la primirea scrisorii de informare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.

 

 

(12.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru următoarele apeluri:
 POCU/664/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunea dezvoltată a României, București-Ilfov;
POCU/658/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
 Începând cu data de 12 mai 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul  “Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(11.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 11 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D si C – etapa II”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

 

 

(11.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul 685/3/8/ „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.
 Începând cu data de 11 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.

 

 

(08.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 759/4/9/ „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”.
 Începând cu data de 08 mai 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul  “Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

 

(08.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19.
 Apelul are un buget de 18 milioane euro ( fonduri europene și contribuție națională), alocare dedicate atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) cât și regiunii dezvoltate București- Ilfov.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 8 mai – 1 iunie 2020
 
 
(07.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est”.
 Începând cu data de 07 mai 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapa vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea  de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS“.
 
 
(06.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare aprobate/ respinse în etapa conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.
 
 
(06.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată”.
 Apelul are un buget de 300 milioane euro, fonduri europene și contribuția națională, alocarea dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) cât și regiunii dezvoltate București- Ilfov.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 6 mai- 9 iunie 2020.
 

 

(05.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”.
 Începând cu data de 05 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(04.05.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”.
 Vor beneficia de finanțare tinerii NEET șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), cu rezidență în regiunile eligibile. Proiectele vor fi implementate în regiunile de dezvoltare ale României care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT), și anume Sud Vest, Sud Est și Sud Muntenia.
 Alocare financiară propusă: 232 mil. Euro.
 Acțiuni sprijinite:
• Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării;
• Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere);
• Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
• Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A „ușor ocupabil”.
• Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
• Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”.
 Solicitanți eligibili:
• Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
• Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• ONG-uri;
• Organizații de tineret, legal constituite;
• Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
• SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
• Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
• Asociații de întreprinderi.
 Propunerile și sugestiile de îmbunănătățre a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro până data de 18 mai 2020.
 

 

(30.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 736/6/1 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
 Începând cu data de 30 aprilie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(29.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 29 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
POCU/759/4/9: „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU“.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformitătii administrative și eligibilității.

 

 

(29.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 29 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul:
POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;
POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

 

 

(28.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 28 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificăre de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor 658/6/2 și 664/6/2 „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 
 
(27.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 27 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.
 Solicitanții sunt rugați sa verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru etapa de verificarea tehnică și financiară.

 

 

(24.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul „Innotech Student”.
 Apelul va finanța antreprenoriatul în rândul studenților.
 Bugetul alocat apelului este de 20 mil. euro, din care 17 mil. reprezintă contribuția UE, iar 3 mil. contribuția națională.
 Solicitanți eligibili:
• Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
• Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
• Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
• Academia Română;
• Asociaţii profesionale;
• Camere de comerţ şi industrie;
• Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
• Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
• Organizaţii sindicale şi patronate;
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• ONG-uri;
• Parteneriate între categoriile mai sus menționate.
 Acțiuni sprijinite:
• Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
• Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
• Derularea programului de formare antreprenorială;
• Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
• Organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
• Efectuarea de stagii de practică;
• Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
• Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.
 Propunerile si sugestiile pot fi trimise până la data de 4 mai 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

 

(24.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
 POCU/756/4/9/ „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” – Regiuni mai puțin dezvoltate: Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, pentru etapa conformității administrative și eligibilității;
POCU/757/4/9/„Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”- Regiunea mai dezvoltată, București Ilfov, pentru etapa conformității administrative și eligibilității.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU“.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilitatii.

 

 

(16.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 16 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 760/4/9/ „Fii responsabilă de sănătatea ta – Programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”, Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – pentru etapa conformității administrative și eligibilitate.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU“.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.

 

 

(15.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Sprijin pentru persoanele vunerabile in contextul epidemiei COVID-19”.
 Apelul va finanța implementarea unor măsuri în domeniul asistenței sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 Solicitanți eligibili:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu actorii sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară cu reprezentare națională singuri sau în consorții.
 Activități finanțabile:
Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice;
Dezvoltarea și furnizarea de servicii de tip call center.
 Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 27 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

 

(15.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19.
 Apelul va finanța implementarea unor măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.
 Solicitanți eligibili:
• Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu entitati relevante;
• Casa Naţională de Asigurări de Sănătate singura sau în parteneriat cu alte entitati relevante.
 Acțiuni sprijinite:
• Măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.
 Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 27 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 

 

(15.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publica lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 705/3/15/ „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
(15.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendumul nr.3 la ghidul „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2088/2016.
 Modificarea presupune eliminarea procentului maxim de 1% pentru activitățile de formare „în regim e-learning”, permițând astfel beneficiarilor să continue implementarea proiectelor și derularea activităților de formare utilizând tehnologii de lucru la distanță, fără restricții privind procentul de activitate derulată online.
 
(15.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 685/3/8/ „România profesională – Întreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
 
(14.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.
Bugetul apelului este de 20 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate în 4 regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia.
 Vor putea depune proiecte Ministerul Sănătății și entități din subordinea acestuia cu atribuții în domeniul prevenirii, supravegherii și controlului bolilor.
 Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 15 aprilie – 1 mai 2020.
 
(14.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în strainătate”.
Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelului până la data de 25 iunie 2020.

 

(10.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 10 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/736/6/1 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate; și POCU/737/6/1– „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”- Regiune mai dezvoltată – Bucuresti Ilfov, pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.

 

(09.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 9 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ „România profesională – Întreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunatățite în vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

 

 

(08.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelului competitiv până la data de 11 mai 2020.

 

 

(07.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/701/4/9- „Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii- Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.
 Începand cu data de 07 aprilie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014 în termenul precizat în cadrul Notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(07.04.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vârstnice) în condițiile declarării situațiilor de epidemie”.
 Apelul va finanța implementarea unor măsuri în domeniul asistenței sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 Solicitanți eligibili:
• Ministerul Muncii si Protectiei Sociale în parteneriat cu actorii sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară cu reprezentare națională singuri sau în consorții.
 Activități finanțabile:
• Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice;
• Dezvoltarea si furnizarea de servicii de tip Call Center.
 Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 17 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

 

 

(07.04.2020)  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile:
POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;
POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Începand cu data de 7 aprilie 2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitătii administrative, potrivit pașilor descriși în documentul “Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.
 
 
 
(31.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”.
Apelul va finanța măsuri din domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Solicitanți eligibili:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale/SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv prin unitățile subordonate.
Acțiuni sprijinite:
• Subvenționarea locurilor de muncă prin acordarea de subvenții persoanelor care se află în șomaj, angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), potrivit Ordonanțelor militare și altor acte emise de autorități competente pe perioada stării de urgență.
Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 10 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 

 

(31.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31.03.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 

 

(30.03.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul: Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada 2020-2023Cod SMIS 135202, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.

 

 

(25.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor:
POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;
POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 

 

(24.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună înțelegere a celor doua instrucțiuni.
Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:
inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;
s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;
s-a definit modalitatea de recuperare a întarzierilor, după momentul încetarii stării de urgență;
există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, în condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.
 
 
(24.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, Operatiunea Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activitătii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
Începând cu data de 24 martie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
 
(23.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 23 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți” – Regiuni mai puțin dezvoltate. 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.
 
 
(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman emite, în urma solicitărilor primite de la beneficiari, Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate, care reglementează modalitatea în care aceștia pot solicita suspendarea proiectelor pe care le implementează.
 Instrucțiunea definește cadrul, termenele și condițiile în care beneficiarii pot ajusta proiectele lor în funcție de starea de urgență decretată de Președintele României.
 Astfel, AM POCU pune la dispoziția beneficiarilor un instrument pentru suspendarea rapidă a implementării proiectelor, acolo unde situația actuală o impune, iar Organismele Intermediare vor sprijini beneficiarii în aplicarea corectă a prevederilor acestei Instrucțiuni.
Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate.
Datele de contact ale Organismelor Intermediare sunt:
OI POCU MEC
oiposdru@oiposdru.edu.ro
0213 132 943
 OIR Vest      
fsevest@oirposdru-vest.ro
0256 293 680
0256 499 755
OIR București-Ilfov 
office@oirbi.ro
0213 134 243
 OIR Nord Vest        
office@runv.ro
0264 530 191
0264 402 591
 OIR Sud Muntenia
oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
0242 314 431
 OIR Centru   
oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
0358 401 655
 OIR Sud Vest Oltenia
office@oirsvfse.ro
0351 442 202
 OIR Nord Est
office@fsenordest.ro
0233 231 957
 OIR Sud Est
office@fsesudest.ro
0239 610 749
0239 613 301
 
 
(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”.
 Apelul va sprijini creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
 Bugetul propus este de 21,5 milioane euro.
 Solicitanți eligibili:
• Institut sau instituţie medicală publică.
Parteneri eligibili:
• Ministerul Sănătății;
• Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății;
• Autorități ale administrației publice locale;
• Autorități publice;
• ONG-uri relevante.
 Propunerile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 30 martie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 

 

(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”.
 Începând cu data de 19 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 

 

(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Stagii de practică pentru studenți”.
(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO).
 Apelul are un buget de 63 milioane euro, fonduri europene și contribuție națională.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 19 martie -19 mai 2020.
 
 
(17.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate.
Începand cu data de 17 martie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(17.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă” – Regiune mai dezvoltată București – Ilfov.
 Începand cu data de 17 martie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
(16.03.2020) POCU: Lista procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista procedurilor Grupurilor de Acțiune Locale de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri ce au fost avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns.
 
 
(13.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Corrigendum nr. 4 la ghidul solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” (SOLIDAR).
 Modificarea vizează simplificare prevederii referitoare la numărul minim de persoane pot înființa o întreprindere socială.

 

 
(13.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte “Stagii de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
Începând cu data de 13 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(12.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020.

 

(12.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ Romania profesională – Întreprinderi competitive, Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
 
(12.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 20 martie 2020 și actualizarea listei de cheltuieli eligibile aferente apelului de proiecte.
 
(12.03.2020) În perioada 11 martie – 30 aprilie 2020, la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, audiențele se vor realiza electronic, utilizând adresa de e-mail audiente.oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro sau telefonic, apelând numerele de telefon 0242314048 şi 0242314042.

 

(11.03.2020) În contextul amenințării create de infecția cu noul coronavirus (COVID-19), la nivelul Ministerului Fondurilor Europene s-a luat măsura ca în perioada 11 martie – 30 aprilie 2020, audiențele să se realizeze electronic utilizând adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, sau, telefonic, apelând numărul de telefon 0372.614.379.
Documente: Anunț

(05.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”.
Modificările vizează actualizarea listei de cheltuieli eligibile în cadrul apelului.
 
(05.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 13 martie 2020 și actualizarea listei de cheltuieli eligibile în cadrul apelului.
 
(04.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II”.
 Modificările vizează extinderea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 13 martie 2020, ora 16.00 și actualizarea listei de cheltuieli eligibile în cadrul apelului.
 
(03.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.
Apelul are un buget de 93 milioane euro, fonduri europene și contribuția națională. Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, este alocată suma de 78,52 milioane euro, iar cea pentru regiunea București-Ilfov – 14,47 milioane euro.
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 5 martie – 6 aprilie 2020.
 
(26.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 26.02.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate;
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnica si financiara a proiectelor.
 
(25.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.
Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.
Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 25 februarie – 25 mai 2020.
 
(18.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.
Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 13 martie 2020.
 
(14.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 14 februarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate”, pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.
 
 
(12.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele proiectelor admise și respinse în urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile „Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – Regiuni mai puţin dezvoltate” şi „Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – Regiune mai dezvoltată”.
 
(11.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”. 
 Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 21 februarie 2020.
 
(10.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/462/4/15/ „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
(07.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidului „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II”.
 Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 6 martie 2020.
 
(07.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 6 martie 2020.
 
 
(28.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.
 Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 7 februarie 2020.
 
(28.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.
 Corrigendum-ul prelungește perioada de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 14 februarie 2020.
 
(27.01.2020)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 27 ianuarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633 – „Stagii de practica pentru elevi” –  Regiuni mai putin dezvoltate.
 Solicitanții sunt rugați sa verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru verificarea tehnică și financiară.
 
(22.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.
 Corrigendumul aduce clarificări în privința indicatorilor de program.
 
(21.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 633 – „Stagii de practică pentru elevi”.

 

(20.01.2020) Funcționalități îmbunătățite pentru beneficiari
 Ministerul Fondurilor Europene anunță îmbunătățirea unei funcționalități puse la dispoziția beneficiarilor prin intermediul sistemului informatic integrat MySMIS2014. Astfel, prin „Modulul Comunicare” al sistemului, va putea fi asigurată transmiterea de documente relevante – adrese, cereri de prefinanțare/ rambursare/ plată/ rapoarte de progres tehnic etc., precum și confirmarea procesării acestora în etapa de implementare a proiectului.
 Inițiativa contribuie la o comunicare unitară între cei 28.000 beneficiari ai noștri și Autoritățile de Management/ Organismele Intermediare responsabile cu monitorizarea progresului financiar și tehnic la nivel de proiect.

 

(17.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”.
 
 
(09.01.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat noua versiune a ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU.
Ghidul, instrument de referință pentru beneficiarii POCU, furnizează informații care sprijină beneficiarii în îndeplinirea obligațiilor pe care le au pe segmentul monitorizării și raportării indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect. De asemenea, explică regulile și procedurile de bază pentru colectarea și validarea indicatorilor.
Ghidul este disponibil aici: http://mfe.gov.ro/pocu/indicatori/.
 
(08.01.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2019 proiectul cu titlul :”Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 in luna noiembrie 2019”, cod proiect 133688, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

 

 
(08.01.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2019 proiectul cu titlul : ,,Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeşte mai mult

 

(08.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.
Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.
Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate în regiunea Văii Jiului.
Activități finanțate:
Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, în vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.
Solicitanți eligibili:
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare profesională;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Camere de comerţ şi industrie;
Universități.
Aceștia vor putea depune proiectele și în parteneriat.
Proiectele vor putea fi depuse în perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.
 
(07.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II“.
Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, o condiție de eligibilitate fiind ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în depistarea și diagnosticarea precoce a cancerului de col uterin.
 
(07.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.
Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratementul cancerului colorectal.
Alte modificări clarifică aspecte privind la criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
 
(07.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II“.
Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriat, cu mențiunea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul cancerului de sân.
Alte modificări clarifică aspecte referitoare la criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2020