Anunţuri 2019


(24.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.
Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriate, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul proiectului trebuie să demonstreze că are competențe în diagnosticul, stadializarea și tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatice.
Alte modificări clarifică aspecte referitoare la criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
 

 

(20.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.
 Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vor fi implementate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.
 Buget: 10 mil. euro
 Ce activități vor fi finanțate
Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă.
 Cine va putea depune proiecte
Întreprinderi mari, care pot avea sediul social inclusiv în regiunea București-Ilfov, cu condiția ca proiectele depuse să fie implementate cel puțin în una din regiunile mai puțin dezvoltate.
 Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 30 ianuarie 2020.
 
 
(19.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”.
Începând cu data de 19 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

 

(19.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”.
Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 30 ianuarie 2020.
 
 
(17.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.
Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 30 ianuarie 2020.
 
(17.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.
 Începand cu data de 17 decembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(05.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”.
 

 

(03.12.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 3 decembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 

 

(29.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.
Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 decembrie 2019.

 

 

(28.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aprobat prin Ordinul 2493/ 28/11/2019.
Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

 

 

(28.11.2019)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.
Începând cu data de 28 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(28.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”, axa prioritară 6 – Educație și competențe, obiectivul specific 6.2., aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.
Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 10 ianuarie 2020.
 

 

(25.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori- Regiuni mai puțin dezvoltate.
 Începând cu data de 25 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(22.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiune mai dezvoltată.
Începând cu data de 22 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(22.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică si financiară.

 

(21.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/ „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 

 

(18.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „România profesională – Întreprinderi competitive” – POCU 2014 – 2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.8.
Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.
Totodată, sunt făcute clarificări în privința valorii maxime a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar. Schema de ajutor de stat finanțează programe de formare a adulților, obiectivul acesteia fiind creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv și a domeniilor de specializare inteligentă.
 
 
(13.09.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

 

 

(13.09.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate.
Începând cu data de 13 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(04.11.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul:
•Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiuni mai puțin dezvoltate;
•Apelului de proiecte POCU/304/5/2/ – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiune mai dezvoltată.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.  Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 
(01.11.2019) Ministerul Fondurilor Europene pune la dispozitia utilizatorilor „Manualul Beneficiarului POCU” într-o formă mai ușor accesibilă, acesta fiind integrat într-o secțiune a site-ului MFE și anume: http://mfe.gov.ro/pocu/.
 Manualul Beneficiarului POCU este un ghid util în timpul procesului de implementare a proiectelor finanțate. Acesta oferă informații practice cu privire la implementarea proiectului, monitorizarea și raportarea față de Autoritatea de Management/ Organismele Intermediare, perioada de sustenabilitate, formatul cererilor de rambursare/ rapoartele de monitorizare, termenele de transmitere a acestora către AM/ OI POCU, modificarea contractului de finanțare etc.
 Pentru a facilita accesul utilizatorilor la conținutul Manualului on-line, toate modificările aduse acestuia vor fi evidențiate astfel încât utilizatorii să poată identifica mai ușor viitoarele schimbări. De asemenea, are integrat un motor de căutare care permite identificarea rapidă a informațiilor dorite.
 Reamintim că „Manualul Beneficiarului POCU” este un ghid care nu înlocuiește prevederile contractuale sau legale în vigoare.

 

 
(31.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul  ITI Delta Dunării”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale,  pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.

 

 

(30.10.2019) Rezultatul final la  concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 

 

(30.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.
Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
Bugetul propus este de 25 milioane euro.
Ce activități urmează să fie finanțate:
•Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale;
•Activitatea de management de proiect.
 Solicitanți/ parteneri eligibili:
•Institut/ instituție medicală publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății/ consiliului județean/ administrație publică locală care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică;
•Ministerul Sănătății;
•Universitățile de Medicină şi Farmacie din regiunile de dezvoltare eligibile;
•Autorități ale administrației publice locale;
•Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
•ONG-uri.
 Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 11 noiembrie 2019, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

 
(29.10.2019) Rezultatul la  interviul  organizat în data de 29.10.2019 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.

 

(28.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  – axa prioritară 5/ prioritatea de investiții 9.vi/ obiectivul specific 5.1.
 Corrigendum-ul vizează clarificarea valorii minime obligatorii a fișelor de proiecte selectate de GAL-uri.

 

 

(28.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” – axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.
 Aceste apeluri de proiecte sunt de tip competitiv și vizează finanțarea măsurilor destinate creșterii accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile învățământului primar/ gimnazial înainte de finalizarea acestuia.
 Bugetul alocat este de 122,5 mil. euro, repartizat astfel:
118, 6 mil. euro (pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care finanțare UE – 100,8 mil. euro;
3,9 mil. euro pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), din care finanțare UE – 3,12 mil. euro.
 Activități eligibile:
Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
Furnizarea de programe „A doua șansă”;
Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare acestuia;
Măsuri de sprijin pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”, precum și alte măsuri de sprijin financiar/ social/ medical, specifice nevoilor acestor persoane (de exemplu subvenții).
 Solicitanți eligibili:
Ministerul Educației Naționale (MEN);
Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);
Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
Membri ai comitetelor sectoriale şi ai comitetelor sectoriale cu personalitate juridică;
Organizaţii sindicale/ organizații patronale/ asociaţii profesionale/ furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ furnizori de servicii de ocupare/ camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri.
 Proiectele vor putea fi depuse perioada 30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020.

 

 

(28.10.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 in luna noiembrie 2019”, cod proiect 133688, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1. Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.
 

 

(24.10.2019) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 24.10.2019 (selecția dosarelor) şi 29.10.2019 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale
Compartimentul Monitorizare Proiecte: Expert administrație publică – 2 posturi
Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare achiziţii și conflict de interese: Expert administrație publică – 2 posturi
Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare proiecte: Expert administrație publică – 6 posturi
 

 

(24.10.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să achiziționeze servicii de organizare eveniment pentru a doua reuniune a comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020, în luna noiembrie 2019. 
Perioada evenimentului: 25.11.2019 – 27.11.2019.
Locația evenimentului: Sinaia, jud. Prahova.
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman - Axa prioritară 7, proiect “Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 în luna noiembrie 2019”, POCU/155/7/4/133688.
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2).
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii.
Durata contractului: până la 31.12.2019.
Valoarea estimată: 135.000 lei fără TVA.
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.10.2019, ora 11,00.
Data deschiderii ofertelor: 28.10.2019, ora 11,30.
Modalitatea de depunere a ofertelor: la Registratura Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, str. Portului, nr. 2A, Călărași, jud. Călărași sau la adresa de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro.
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048 , tel. mobil: 0786.922.225, fax 0242 314431, adresă de e-mail george.gandea@fsesudmuntenia.ro.
Specificațiile tehnice pot fi descărcate de pe site-ul www.fsesudmuntenia.ro.
Anunţ, Specificaţii tehnice.doc, Specificaţii tehnice.pdf, Formular de ofertă.doc, Contract servicii.doc, Contract servicii.pdf

 

 

(21.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, denumire apel „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”.
 Începând cu data de 21 octombrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, o notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(18.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.
 Modificările vizează:
– Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/ 2018;
– Specificarea sferei de aplicabilitate a prevederilor subcapitolelor 4.3.8 și 4.3.9 ale Capitolului 4 – Eligibilitatea cheltuielilor;
– Introducerea unor precizări legate de contractare în cazul beneficiarilor cu proiecte multiple;
– Simplificarea Formularului 3 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări, și actualizarea Formularului 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, în cadrul Documentului Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider, respectiv pentru Partener.

 

 

(18.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” – axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6.
 Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00.
 

 

(18.10.2019) Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” – axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, prioritatea de investiții 9.iv – „Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general”.
 Începând cu data de 18 octombrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ o notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(15.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.
 

 

(14.10.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 10 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular inscriere concurs
Anexa 2_Declaratie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
 
(10.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investiții 9.vi, obiectivul specific 5.1 (O.S.5.1 POCU).
 

 

(09.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 
(08.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 Obiectivul apelului este creșterea ratei de participare a studenților doctoranzi la programele din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților și crearea de parteneriate noi între instituțiile de învățământ superior și sectorul privat, respectiv actori din domeniul cercetării și inovării.
 Apelul este lansat în contextul în care Strategia UE 2020 pune un accent semnificativ pe obiectivele legate de educație și formare, în condițiile în care acestea pot inflența creșterea economică prin creșterea ocupării, a productivității etc.
 Bugetul propus pentru apel este de 59 mil. euro.
 Ce finanțează apelul:
• Consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicații directe în economie, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv şi în domeniile de specializare inteligentă, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în cercetarea postdoctorală;
• Activități de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv şi cu domeniile de specializare inteligentă, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii către sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/ local.
 Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 21 octombrie 2019, pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(08.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară”, aferent Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 , Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 658/19.04.2019.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS până la data de 29 noiembrie 2019, ora 16.00.

 

(07.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 

(04.10.2019) Apeluri POCU închise - Număr cereri de finanțare depuse în perioada iulie-septembrie 2019  
 
(04.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate,  pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 
(03.10.2019) Rezultatul  final la concursul privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.

 

(02.10.2019) Rezultatul  la  interviul  organizat în data de 02.10.2019 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 
(01.10.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”.
 Scopul apelului este finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv dedicat implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.
 Bugetul apelului de proiecte este de 60 mil. euro și se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).
 Activități eligibile finanțării:
Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de formare profesională continuă (FPC), inclusiv în legătură directă cu susținerea proceselor de validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă;
Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale, atât profesionale, cât și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale;
Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale;
Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC;
Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practice;
 Solicitanți eligibili:
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
Organizații sindicale/ organizații patronale/ asociații profesionale/ centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare/ furnizori de FPC autorizați, publici şi private/ furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri.
 Apelul de proiecte va fi deschis în data de 4 octombrie 2019, ora 16.00 şi se va închide în  31 decembrie 2019, ora 16.00.

 

(27.09.2019) Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 27.09.2019 (selecţia dosarelor) şi 02.10.2019 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale
Compartimentul Monitorizare Proiecte: Expert administraţie publică - 4 posturi
Compartiment Verificare Proiecte -Unitatea verificare achiziţii şi conflict de interese: Expert administraţie publică -2 posturi
Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare proiecte: Expert administraţie publică - 6 posturi
 
(26.09.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii  NEETs (tineri care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională )”- AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1.
 Apelul urmărește creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională (NEETs), cu vârsta între 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia.
 Activități finanțate:
• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
• Furnizarea de programe „A doua șansă”;
• Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
• Măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”;
 Tipuri de solicitanți eligibili:
• Ministerul Educației Naționale (MEN);
• Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• Organizaţii sindicale/ Organizații patronale/ Asociaţii profesionale/ Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ Furnizori de servicii de ocupare/ Camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri;
  Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni.
 Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 7 octombrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 
(13.09.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 12 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular inscriere concurs
Anexa 2_Declaratie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

13.09.2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).
 Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care provin din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe grupurile roma.
 Instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității abordează integrat nevoile specifice comunităților marginalizate, în contextul planificării strategice a direcțiilor de acțiune prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). În actuala perioadă de programare au fost selectate 37 strategii gestionate de Grupurile de Acțiune Locală, dine care 35 strategii pentru în regiunile mai puțin dezvoltate, iar 2 – pentru regiunea București – Ilfov. Grupurile de Acțiune Locală implementează strategiile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice prevăzute în acestea.
 Ce finanțează apelul:
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
• Asistență juridică;
• Combaterea discriminării și a segregării;
 Cine poate depune proiecte:
• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
• Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2021.
 
(11.09.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.
 Rezumatul activității de evaluare a apelului POCU/449/4/16, cu o alocare totală de 70 mil. euro:
           307 proiecte depuse, cu o valoare totală de 813,21 mil. euro, din care:
 * 178 Proiecte aprobate cu punctaj peste 70 puncte, dintre care:
– 116 proiecte punctaj mai mare sau egal cu 92 puncte, cu o valoare totală de 325,82 mil. euro,
–  62 proiecte cu punctaj sub 92 puncte, cu o valoare totală de 159,58 mil euro;
 * 19 Proiecte respinse ETF;
* 110 Proiecte respinse CAE.
 Proiectele selectate la finanțare, care au obținut un punctaj mai mare sau egal cu 92 de puncte au intrat deja în procesul de contractare.

 

(29.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, până la data de 16 septembrie 2019, ora 16.
 
(29.08.2019) Rezultatul  final la concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 
(28.08.2019) Rezultatul final la concursul privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 
(27.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.
Programul este pregătit în contextul în care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă în afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia, peste 16.000 copii nu au niciun părinte în țară, iar alți 12.000 au unicul părinte plecat la muncă în străinătate.
Activitățile finanțate în cadrul apelului:
Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii;
Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială;
Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor;
Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.
Observaţiile şi sugestiile privind ghidul supus consultării publice pot fi trimise până la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(26.08.2019) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 26.08.2019 (selecția dosarelor) şi 28.08.2019 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale
Compartimentul Monitorizare Proiecte: Expert administrație publică – 6 posturi
Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare achiziţii și conflict de interese: Expert administrație publică – 2 posturi
Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare proiecte: Expert administrație publică – 8 posturi

 

(23.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează, astăzi, apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”. Apelul este finanțat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
 Apelul, cu un buget de 20 milioane euro, va finanța programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular de care vor beneficia 160.000 persoane.
 Vor putea depune proiecte Ministerul Sănătății și entități din subordinea acestuia cu atribuții în domeniul prevenirii, supravegherii și controlului bolilor.
 Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând de astăzi, 23 asugust, ora 16.00 până în data de 25 octombrie 2019, ora 16.00.
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aferent POCU 2014 – 2020
 
(14.08.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 16 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular inscriere concurs
Anexa 2_Declaratie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

 

(08.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Ordin 1414 din 7 august 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014 – 2020
 

 

(06.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 

 

(06.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:
Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 – 6 august 2019
AM POCU va actualiza periodic acest document, în funcție de întrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.
 

 

(06.08.2019) Rezultatul final la concursul privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu "Imbunătaţirea capacitaţii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei"

 

 

(05.08.2019) Rezultatul la interviul organizat în data 05.08.2019 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”

 

 

(01.08.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:
Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2
 AM POCU va actualiza periodic acest document, în funcție de întrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.
 

 

(29.07.2019) Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 29.07.2019 (selecţia dosarelor) şi 05.08.-06.08.2019 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale de:
Compartimentul Monitorizare Proiecte: Expert administraţie publică – 9 posturi
Compartiment Verificare Proiecte – Unitatea verificare achiziţii şi conflict de interese: Expert administraţie publică – 2 posturi
Compartiment  Verificare Proiecte – Unitatea verificare proiecte: Expert administraţie publică – 8 posturi
 
 
(26.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă între vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.
Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr. 2, 3,  4 și  5 ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.
Anexa 1 a documentului nu a fost modificată.
Documente:
Prezentarea comparativă a anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

 

(26.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.
Prin acest Ordin, Anexa 2 – Declarație de angajament, Anexa 3 – Declarația de eligibilitate, Anexa 4 – Declarația evitarea dublei finanțări și Anexa 5 – Declarație privind eligibilitatea TVA la „Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 se modifică și se înlocuiesc cu Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider și Anexa nr. 3  – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Partener la „Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Anexa 1 – Contractul de finanțare rămâne nemodificată.
Documente:
Ordinul nr. 1340/ 25 iulie 2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor lansate în cadrul POCU 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar, nr. 880/2019
Anexele documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

 

(25.07.2019) Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 - Front Office pentru a putea filtra și identifica mai ușor, în funcție de proiect sau alt tip de informații specifice (cod SMIS sau orice alt tip de text), notificările primite de beneficiari.   Această funcție este disponibilă începând de astăzi în momentul logării în contul de utilizator, pe prima pagină a aplicației MySMIS2014- Front Office, înainte de selectarea persoanei.

 

 

(24.07.2019) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cu mențiunea că lista finală aferentă proiectelor aprobate va fi publicată după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.
 

 

(22.07.2019) Persoanele care au beneficiat de programe de tipul „A doua șansă” dezvoltate în cadrul apelului „Școala pentru toți” vor fi sprijinite cu bani europeni să își continue studiile, cu condiția să nu repete nivelurile de școlarizare pe care deja le-au absolvit.
Clarificările sunt făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MFE prin corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, axa prioritară 6, obiectivul specific O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; O.S. 6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Totodată, perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 30 octombrie 2019.
Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”
 

 

(19.07.2019) Rezultatul final obţinut de candidaţi la examenul organizat în data de 18.07.2019 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
 
(18.07.2019) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare, cu mențiunea că rezultatele finale aferente procesului de evaluare vor fi publicate după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.
 
(18.07.2019) Rezultatul obţinut de candidati  la  interviul  organizat în data de 18.07.2019 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
 
(18.07.2019) Rezultatul probei scrise pentru concursul/examenul organizat în data de 18.07.2019, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţionarului public din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia.
 
(15.07.2019) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad superior celui deţinut.
 
(12.07.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 19 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular inscriere concurs
Anexa 2_Declaratie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
(08.07.2019)Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA”, aferent AP 6/PI 10.i/OS 6.2.
Corrigendum-ul vizeaza clarificarea aspectelor care tin de costurile unitare privind serviciile educationale, in sensul ca se include TVA in cadrul baremului standard de cost/anteprescolar/luna, in valoare de 765 de lei, atat pentru regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), cat si pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov).
De asemenea, se modifica datele de deschidere si de inchidere ale apelului, dupa cum urmeaza: sistemul electronic MySMIS se va deschide in data de 08.08.2019, ora 16.00 si se va inchide in data de 09.10.2019, ora 16.00.
Ordin 1249_05.07.219
 
(04.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica si financiara.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
POCU_Modalitatea_de_utilizare_a_mecanismului_de_clarificare_MFE.
 
(03.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14. Corrigendum-ul vizeaza clarificarea cadrului de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar, precum si clarificari privind acreditarile solicitate la depunerea cererii de finantare.
Ordin 1237 din 2 iulie 2019 – Corriggendum
Anexa 3_Criterii conformitate admin si eligibilitate
Anexa 4_Grila de evaluare si selectie tehnică și financiară
Anexa 6
 
(01.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în special detalierea atribuţiilor entitaţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.
schema de minimis România Start Up_obs. CC 27 mai 2019 pdf
Schema de minimis Diaspora Start Up_cu obs CC 27 mai 2019 pdf
 
(27.06.2019) Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis în perioada 28 iunie – 30 septembrie 2019.
 Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.
 Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 mil. euro pentru regiunea București-Ilfov.
 Ce finanțăm:
• Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
• Furnizarea de programe „A doua șansă”;
• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.
 Cine va putea depune proiecte:
• Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
• Instituţii de învăţământ acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
• Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
• Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (de ex. organizaţii sindicale);
• Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
• Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
• Instituţii/ agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
• Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
• ONG-uri.
 Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”
 
(27.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” – aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.
Modificarea vizează prelungirea apelului până la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.
 Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”
 
(27.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării – aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere în MySMIS începând cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00.
Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării.
Apelul vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate în concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază aferente exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 2 mil. euro.
Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării 
 
(20.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului – condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent  axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.
Corrigendum-ul vizează revizuirea cheltuielilor eligibile în ceea ce privește aplicarea baremelor standard de cost/antepreșcolar/lună, precum și modificarea perioadei de depunere a proiectelor.
Ordinul pentru modificarea ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”
Ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”
 
(19.06.2019) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în urma organizării unei proceduri proprii, a încheiat Contractul de închiriere spațiu nr. 10152/18.06.2019, prestator Anisoara ANDREI, persoana fizica, pentru spaţiul Clădire de birouri şi arhivă amplasat în str. Portului, nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași în cadrul Contractul de finanţare POCU/155/7/4/115713.
Valoarea contractului de închiriere imobil : 348.766 lei
Durata contractului: 01.07.2019 – 31.10.2021
Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.1  - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional
Titlul proiectului: “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
 
(18.06.2019) OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călăraşi, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str.Portului, nr.2A, după cum urmează :
proba scrisă în data de 18.07.2019 , ora 10:00
interviul în data de 23.07.2019, ora 14:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până la data de 08.07.2019, ora 16:30
Anunt
Bibliografie
 
(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”
 
(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – – Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate –  „Inovare prin formare”.
Începând cu data de 13 iunie 2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”
Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul „Inovare prin formare”
Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+
 
(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”
 
(07.06.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent (CPV 70310000-7) cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.4  - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, POCU/155/7/4/115713
Titlul proiectului: “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
Cod CPV: 70310000-7
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.07.2019 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 374.869,60 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2019, ora 10,00
Data deschiderii ofertelor: 14.06.2019, ora 11,00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași, Registratură
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, e-mail:oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro.
Anunţ, Caiet de sarcini şi formulare (pdf), Caiet de sarcini şi formulare(doc)
 
(07.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” - AP 4/ PI 9.iv / OS 4.8.   Ghidul solicitantului „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” 
 
(06.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuție)
 
(05.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții speciale „Bunicii comunității” - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” - Servicii
(05.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 – „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” 129744_Lista de selectie a proiectelor OUG 40_apel 370_de publicat
 
(31.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.  
 
(28.05.2019) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente.
 
(24.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în scrisoarea de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.
 
(23.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul POCU – axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Scopul apelului este creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 12 august 2019, ora 16.00.
Apelul are o alocare de 30 milioane euro (fonduri europene + contribuția națională).
Documente:
Ghidul „Stagii de practică pentru studenți”
 
(15.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019.
Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără încălcarea prevederile contractuale aplicabile.
Documente:
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Anexe
Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 
(14.05.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,, Sprijin acordat pentru finantarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia COD SMIS 123200, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
(14.05.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul ”Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod proiect 129144, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1. Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeşte mai mult
 
(08.05.2019) Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare”
 
(07.05.2019) Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate”
 
(06.05.2019) Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”
 
(03.05.2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”
 
(25.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte  POCU/520/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
 
(25.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte  POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile – Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.
 
(24.04.2019) Consultare publică: Ghidului solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”
 
(23.04.2019) Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate”
 
(22.04.2019) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”
 
(22.04.2019) AM POCU lansează apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară”
(19.04.2019) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent (CPV 70310000-7) cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.4 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, POCU/155/7/4/115713
Titlul proiectului : “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.05.2019 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 401.626,24 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12,00
Data deschiderii ofertelor: 24.04.2019, ora 13,00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, Registratură
Persoană de contact : Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, adresă de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro .
Anunţ, Caiet de sarcini şi formulare chirie spaţiu (pdf) ; Caiet de sarcini şi formulare chirie spaţiu (doc)
 
(19.04.2019) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”
 
(18.04.2019) AM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs
 
(16.04.2019) Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019-15.04.201

(15.04.2019) AM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)

(15.04.2019) AM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară
 
(15.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca”, AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10&3.11
Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/sisteme/proceduri/servicii/mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile; Obiectiv specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea prin mecanismul competitiv a unor proiecte care vizează consolidarea capacității administrative a SPO și asigurarea unui nivel adecvat de resurse pentru oferirea de servicii la standarde europene.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 22 aprilie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
Anexa 2 Criterii de evaluare si selectie
Anexa 1 – Grila de conformitate si eligibilitate
AJOM GHID 3.103.11AJOFM revizuit_11.04.2019 consultare
 
(28.03.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”
 
(27.03.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15
 
(20.03.2019) AM POCU publică lista finala a cererilor de finantare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/
 
(14.03.2019) AM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1
 
(12.03.2019) POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”
 
(12.03.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.
 
(08.03.2019)AM POCU publică lista intermediară a cererii de finanțare aprobată, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/446/6/22/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.6 - EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE LA NIVEL NAȚIONAL.
 
(06.03.2019)AM POCU: lista intermediară a proiectelor aprobate în cadrul apelului POCU/485/3/14/ Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural
 
(04.03.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.
 
(28.02.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)"
 
(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.
 
(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.
 
(28.02.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)"
 
(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.
 
(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.
(26.02.2019) POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up
 
(25.02.2019) Lucrări de mentenanță pentru MySMIS2014+/SMIS2014 in data de 25 februarie
 
(22.02.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014
 
(19.02.2019) POCU: cereri de finanţare aprobate, în cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice
 
(18.02.2019) POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice
 
(15.02.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare”
 
(15.02.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”
 
(14.02.2019) AM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1
 
(13.02.2019) Anunţ AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”
 
(12.02.2019) Anunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “BUNICII COMUNITĂȚII - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice”
 
(12.02.2019) Anunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov”
 
(12.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.
 
(07.02.2019) În perioada 08.02.2019 (începând cu ora 14.00) - 10.02.2019 sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ va funcționa cu întreruperi cauzate de instalarea noilor funcționalități dedicate modulului IMPLEMENTARE.
Noile funcționalități, în primă fază, vor fi disponibile doar beneficiarilor POAT și POAD. Menționăm faptul că în curând, în baza solicitărilor Autorităților de Management, vor fi lansate și funcționalitățile modulului IMPLEMENTARE aferente celorlalte Programe Operaționale.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create tuturor utilizatorilor.
 
(06.02.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/
 
(04.02.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014
 
(01.02.2019) AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
 
(30.01.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității.
 
(29.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/
 
(29.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/468/4/9/
 
(25.01.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014
 
(23.01.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați”
 
(22.01.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014
 
(22.01.2019) AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/
 
(21.01.2019) AM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale–Servicii sociale pentru victimele violenței domestice–Regiuni mai puțin dezvoltate
 
(17.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/
 
(16.01.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014
 
(15.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/
 
(15.01.2019) AM POCU publică “Lista intermediară nr. 5 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/
 
(14.01.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”
 
(11.01.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/Operațiune compozită OS. 6.13 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat
 
(11.01.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/379/6/21/ Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 - Bursa Student Antreprenor.
 
(11.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1
 
(10.01.2019) Mentenanță sistem informatic MySMIS
 
(10.01.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare ”
 
(08.01.2019) AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”
 
(08.01.2019) AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale"
 
(07.01.2019) AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”
 
(03.01.2019) AM POCU: solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/436/4/4/ și POCU/437/4/4/ („Bunicii comunității”)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2019