Anunturi 2018


(04.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stagii de practică pentru elevi” AP 6./ PI 10.iv / OS 6.14.
Obiectivul acestui apel de proiecte este creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ) la programe de învăţare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(03.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială”.
Obiectivul acestui apel de proiecte este operaționalizarea și implementarea aplicației e-asistență socială, eficientizarea sistemului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de licențiere a serviciilor sociale și de monitorizare a activității serviciilor sociale, prin operaționalizarea aplicației e-acreditare, instruirea personalului implicat în utilizarea noilor aplicatii și a noilor echipamente și tehnologii.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
(02.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

 

(02.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21/Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității

 

(28.09.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”

 

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior”

 

(28.09.2018) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

 

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”

 

(28.09.2018) AM POCU publică un corrigendum (nr. 5) la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020

 

(24.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” și a anexelor, documente aferente unui apel de proiecte de tip non-competitiv în cadrul Axei prioritare 4 POCU: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectivele acestui apel de proiecte sunt:
creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem;
creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 1 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(24.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”, în cadrul Axei prioritare 3 POCU, Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea de măsuri de sprijin pentru angajatori prin acordarea de subvenții la angajarea persoanelor cu dizabilități, compensare lipsă productivitate, adaptarea spațiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități conform prevederilor legislative în vigoare.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 9 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(20.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Bursa profesională”, Axa Prioritară 6: Educație și Competențe, Obiectivul specific: 6.11. Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma.

 

(18.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini pentru angajați”

 

(17.09.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

 

(17.09.2018) AM POCU lansează apelurile competitive de proiecte „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”

 

(13.09.2018) Clarificări pentru potențialii aplicanți care doresc să depună proiecte în cadrul apelurilor POCU care finanțează intervenții prin instrumentul ITI Delta Dunării

 

(11.09.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Școală pentru toți”

 

(11.09.2018) POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor          
 
(10.09.2018) AM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii”

 

(10.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”

 

(07.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată”.

 

(05.09.2018) AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

 

(05.09.2018) AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

 

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 480/2018.
Corrigendum-ul vizează prelungirea termenului de depunere a proiectelor, precum și alte modificări referitoare la aspecte privind cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel.

 

(30.08.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.

 

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6, cu depunere în MySMIS începând cu data de 18 septembrie 2018, ora 16.00.
Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială din comunități marginalizate de a iniția, coordona și de a implementa măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea profesională a acestora, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 20.000.000 euro, din care 17.741.354,69 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 1.806.916,25 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

 

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)

 

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/20/4/2 „ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”

 

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up”

 

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1 și POCU/137/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”

 

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)”.

 

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/254/6/20/ „Curriculum Național pentru Învățământul Primar și Gimnazial”.

 

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”.

 

(29.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv ”BURSA PROFESIONALĂ”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11”, cu depunere în MySMIS începând cu data de 31 august 2018, ora 16.00.
Acest apel contribuie, prin mecanismul non-competitiv, la asigurarea unui sprijin financiar pentru formarea profesională inițială, ca stimulent pentru creșterea participării tinerilor la educație și formare profesională.
Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 84.056.791 euro, din care 81.535.087 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 2.521.704 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

 

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală, aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”.

 

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/225/4/9/OS 4.9 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.

 

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele finale aferente cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelurile de proiecte:
POCU/262/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2/4 „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II - Regiuni mai puțin dezvoltate”;
POCU/263/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/264/1/1/OS 1.1 „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”.

 

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/277/3/14/Operațiune compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/135/2/3/Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/256/3/7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană - „România Start Up Nation”.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/ Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - regiunea dezvoltată AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, non competitiv în cadrul AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Obiectivul acestui apel de proiecte vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/ reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate victimelor violenței domestice, inclusiv consilierea agresorilor acestora în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.
Ghidul Solicitantului este disponibil în site și la secțiunea dedicată Programului Operaţional Capital Uman.
Observaţiile şi sugestiile referitoare la documentul supus consultării pot fi trimise până la data de 06 septembrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice” aferent apelului competitiv în cadrul AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Obiectivul acestui apel de proiecte vizează sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii/accesului la servicii integrate (cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate victimelor violenței domestice, inclusiv consilierea agresorilor acestora în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.
Ghidul Solicitantului este disponibil în site și la secțiunea dedicată Programului Operaţional Capital Uman.
Observaţiile şi sugestiile referitoare la documentul supus consultării pot fi trimise până la data de 06 septembrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învatamântul superior” (apel non-competitiv), în cadrul AP 6/ PI 10.ii./ OS 6.8.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv este finanțarea de proiecte care să contribuie la îmbunatățirea calității și a relevanței învatamântului superior, inclusiv prin creșterea capacității instituțiilor de învățământ superior de a utiliza instrumente adecvate în procesele de fundamentare a deciziilor, pentru creșterea accesului și reducerea abandonului universitar, concomitent cu dezvoltarea pârghiilor necesare, care să conducă la intensificarea dialogului cu mediul socio-economic și cu mediul academic extern.
Observatiile și sugestiile pot fi trimise pâna la data de 06 septembrie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16, cu depunere în MySMIS începând cu data de 27 august 2018, ora 10.00.
Prezentul apel de proiecte are în vedere înființarea de întreprinderi sociale, pentru integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în sprijinul combaterii sărăciei, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 70.000.000 euro.

 

(23.08.2018) Rezultatul final obţinut de candidat la interviul organizat în data de 22.08.2018 în data de 22.08.2018 în vederea promovării în grad profesional superior celui detinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

 

(22.08.2018) Rezultatul obţinut de candidat la interviul organizat în data de 22.08.2018 în vederea promovării în grad profesional superior celui detinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

 

(22.08.2018) Rezultatul obţinut de candidat la proba scrisă a concursului/examenului organizat în data de 22.08.2018 în vederea promovării în grad superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

 

(13.08.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : Achiziţionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”Cod SMIS 116431, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

 

(13.08.2018) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat

 

(10.08.2018) Anunţ amânare
OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călăraşi, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str.Portului, nr.2A, după cum urmează :
proba scrisă în data de 16.08.2018 , ora 10:00
interviul în data de 20.08.2018, ora 14:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până la data de 06.08.2018, ora 16:30
Anunt
Bibliografie

 

(09.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3, cu depunere în MySMIS începând cu data de 14 august 2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul non-competitiv implementarea la nivel național a măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii pentru elevii din clasele IX-X.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 50.000.000 euro, din care 44.353.400 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 5.646.600 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

 

(08.08.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Educație de calitate în creșe la nivel național” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6, cu depunere în MySMIS începând cu data de 20 august 2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul non-competitiv implementarea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și realizării de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formarea profesională unitară a personalului didactic din acest domeniu.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul de proiecte este de 4.000.000 euro, din care 3.548.271 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 451.729 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

 

(07.08.2018) AM POCU publică în consultare ghidul „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

 

(03.08.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21

 

(03.08.2018) AM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma)

 

(03.08.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/393/5/1

 

(02.08.2018) AM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte POCU/375/4/22/4.5, 4.6, 4.10 - Servicii comunitare integrate

 

(02.08.2018) AM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul ruralʺ (regiuni mai puțin dezvoltate)
 
(25.07.2018) AM POCU publică instrucțiunea referitoare la apelurile „Școala pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate”

 

(25.07.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

 

(25.07.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Bursa profesională”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11

 

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

 

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”

 

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Educație de calitate în mediul rural”

 

(25.07.2018) AM POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

(19.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, în cadrul AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este finanțarea de proiecte care vizează creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/ aptitudini se vor îmbunătăți în domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 2 august 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(18.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 18 iulie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate;
POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltată.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(17.07.2018) OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călăraşi, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str.Portului, nr.2A, după cum urmează :
proba scrisă în data de 16.08.2018 , ora 10:00
interviul în data de 20.08.2018, ora 14:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până la data de 06.08.2018, ora 16:30
Anunt
Bibliografie

 

(12.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 12.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.

 

(12.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, în cadrul AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv este dezvoltarea și implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu accent pe dobândirea de abilități și competente relevante pentru piața muncii.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 27 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro .

 

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Educație de calitate în creșe la nivel național”, în cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2, 6.6.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv vizează creșterea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii, precum și dobândirea de competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 26 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(11.07.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Începand cu data de 11.07.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.

 

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivului specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene 683/11.07.2018, și va deschide apelul de proiecte non-competitiv aferent, cu depunere în MySMIS începând cu data de 13.07.2018, ora 10.00 și până în data de 28.09.2018, ora 16.00.
Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă), precum şi stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 45.625.330,73 euro ( contribuția UE+ contribuția RO) dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est).

 

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice: 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma; 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, modificarea duratei de implementare a proiectului şi clarificarea unor aspecte legate de activitățile sprijinite în cadrul apelului din Ghidul Solicitantului şi de posibilitatea decontării inclusiv a cheltuielilor efectuate anterior semnării contractului de finanțare și începerii implementării proiectului.

 

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de «A doua șansă»”, în cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv vizează creșterea ratei persoanelor care reintră în sistemul de educație și formare, după părăsirea timpurie a școlii, oferirea de servicii funcționale integrate de tip „a doua șansă”, diversificate și extinse la nivel național pentru copii/tineri care au părăsit prematur școala, precum și dobândirea de competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul pre-universitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 26 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(10.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antepreșcolară”, în cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de cuprindere în învațământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii.
Observațiile și sugestiile sunt așteptate pâna la data de 25 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

(09.07.2018)Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 2- Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, modificarea duratei de implementare a proiectului şi clarificarea unor aspecte legate de posibilitatea decontării inclusiv a cheltuielilor efectuate anterior semnării contractului de finanțare și începerii implementării proiectului.

 

(09.07.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,,Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

 

(09.07.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,,Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada martie 2017 – decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU si POCU” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional citeste mai mult
 
(27.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 “Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.
Începand cu data de 27.06.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(26.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „România profesională - Întreprinderi competitive”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, aprobat prin Ordinul Ministrului 590/25.06.2018 și va deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 30.07.2018, ora 10.00 și până în data de 31.10.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate creșterii numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 14.378.000 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

 

(26.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/258/4/9 "Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. - Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I.
(25.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”
(25.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”.

 

(18.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 18.06.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

 

(15.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene deschide apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte destinate îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale și creșterii gradului de ocupare pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, exclusiv din teritoriul ITI Delta Dunării.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 3.500.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.
Proiectele se pot depunere în MySMIS începând cu data de 15.06.2018 și până în data de 14.09.2018.
 
(06.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)" AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10 & 3.11.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor non-competitive.
 
(05.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6.
Obiectivul acestui apel de proiecte este consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populaţiei prin asigurarea resurselor umane adecvate, inclusiv prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/de bune practici etc., inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţională.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 19 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(05.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii - «Bani de liceu»” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3.
Obiectivul acestui apel de proiecte este promovarea măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii, prin sprijinirea participării în învățământul secundar superior.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 19 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(31.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9..
Obiectivul acestui apel de proiecte este furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.
Ghidul Solicitantului este postat pe site și la secțiunea dedicată Programului Operaţional Capital Uman.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 13 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(31.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, cu depunere în MySMIS începând cu data de 4.06.2018, ora 10.00 și până în data de 4.09.2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate exclusiv comunităților marginalizate (non-rome) localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu) din teritoriul ITI Delta Dunarii, contribuind la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii –SIDDDD.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 7.000.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.
 
(30.05.2018) Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. Pentru detalii accesati: http://www.fsesudmuntenia.ro/date_caracter_personal.html
 
(29.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”.
Începând cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".
 
(29.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Începând cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".
 
(25.05.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Servicii comunitare integrate”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivele Specifice 4.5, 4.6, 4.10.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.
 
(24.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publica lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - România profesională – Întreprinderi competitive.
Începând cu data de 24.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".
 
(22.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”.
 
(18.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Pentru o inimă sănătoasă - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” (AP4/PI 9.iv/OS 4.9).
Obiectivul acestui apel de proiecte este, pe de o parte, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor implicați în derularea programului de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, iar pe de altă parte, finanțarea derulării programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (minimum 200.000 persoane care vor beneficia de programul național de screening).
Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 5 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(15.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară şi necontestării rezultatului evaluării de către solicitant.
 
(11.05.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
Începând cu data de 11.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
(08.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 08 mai 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 
(08.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 8 mai 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 
(02.05.2018) AM POCU anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12)
 
(27.04.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”
 
(27.04.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
 
(24.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU 298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate
POCU 299 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune dezvoltată
Începand cu data de 24.04.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”
(link-ul pentru documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS” este acesta: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/09.02/Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU_3.pdf )
 
(23.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, Obiectivul specific 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10.-Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Acest apel finanțează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creșterii accesului și echității în învățământul superior din România, prin asigurarea de sprjin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.
 
(23.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului - condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanțează activități destinate îmbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din învățământul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%,iar cofinanțarea națională de 15%.
 
(23.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aprobat prin Ordinul Ministrului 225/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv restrâns, cu depunere în MySMIS începând cu data de 24.04.2018, ora 10.00 și până în data de 24.05.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul etapei II a mecanismului DLRC.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv restrâns este de 14.329.460,75 euro, contribuția UE și cofinanțarea națională.
 
(10.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 10 aprilie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 
(10.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 10 aprilie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 
(28.03.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”
 
(26.03.2018) MFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020
 
(23.03.2018) Apelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară
 
(23.03.2018) Apelul de proiecte POCU/285/2/4/O.S. 2.1., 2.2 „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară
 
(23.03.2018) Apelul de proiecte POCU/286/2/4/O.S. 2.1., 2.2. „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară
 
(20.03.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „România profesională – Resurse umane competitive“
 
(19.03.2018) Corrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”
 
(19.03.2018) Spre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”
 
(16.03.2018) AM POCU deschide apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11
 
(13.03.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 , Obiectivele Specifice 6.7, 6.9, 6.10. Corrigendum-ul vizează clarificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile, grupul țintă, aspecte financiare, precum și prelungirea perioadei de depunere a proiectelor. Corrigendumul poate fi consultat aici.
 
(06.03.2018) AM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din învățământul superior până la data de 27 aprilie
 
(06.03.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță transmiterea, în sistemul MySMIS, a notificărilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise în evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor în cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul POCU/90/6.13/6.14.
Lista finală a solicitanților selectați spre finanțare în cadrul apelului POCU/90/6.13/6.14 va fi publicată după soluționarea contestațiilor depuse în cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(06.03.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: 257/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I".
 
(05.03.2018) Raspuns solicitare clarificari servicii de curătaţenie - cod CPV 90910000-9, anunţ SEAP nr.157533 - raspuns clarificari
 
(01.03.2018) Anunţ Servicii de curătaţenie - cod CPV 90910000-9 publicat in SEAP nr.157533 - Caiet de sarcini
 
(28.02.2018) Autoritatea de Management POCU publică un corrigendum privitor la Ghidul solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6. Corrigendumul poate fi consultat aici.
 
(27.02.2018) AMPOCU a publicat Decizia nr.14453/27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent maxim de 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.
 
(20.02.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista proiectelor contractate în cadrul apelului ”Diaspora Start-up” , Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi.
 
(14.02.2018) Ca urmare a activităților de întreținere și actualizare a aplicațiilor, astăzi sistemul MySMIS2014/ SMIS2014+ a înregistrat pentru scurt timp disfuncționalități.
Serviciul SMIS din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a remediat deficiențele în aproximativ 60 de minute.
Mulţumim pentru înţelegere beneficiarilor și potențialilor beneficiari și cerem scuze pentru eventualele inconveniente.
 
(09.02.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”
POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”
Începand cu data de 09.02.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(06.02.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC).
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro până la data de 16.02.2018.
 
(01.02.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată
 
(31.01.2018) Ghid POCU în consultare: „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
 
(31.01.2018) Ghid POCU în consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate” (OS 4.2)
 
(23.01.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”
 
(23.01.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”
 
(05.01.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 estimează că până în data de 15 ianuarie 2018 va finaliza contractarea proiectelor finanțate prin apelul POCU/82 „România Start Up Plus”, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.
În acest sens, beneficiarii selectați sunt rugați ca, în vederea încheierii contractului de finanțare, să transmită documentele solicitate la Organismul Intermediar Regional POCU responsabil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2018