Anunturi 2017


(29.12.2017) AM POCU lansează GS - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”
 
(29.12.2017) AM POCU lansează GS CS -”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII”
 
(28.12.2017) Rezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane
 
(28.12.2017) AM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale
 
(28.12.2017) S-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive”
 
(28.12.2017) AM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1
 
(28.12.2017) AM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”
 
(15.12.2017) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“
(15.12.2017) AM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4
 
(15.12.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“
 
(13.12.2017) În perioada 14.12.2017 – 20.12.2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) este în proces de mutare din actuala locaţie (Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucureşti) în noul sediu, situat în Str. Mendeleev nr.34, sector 1, Bucureşti.
AM POCU mulţumeşte pentru înţelegere celor care întâmpină dificultăţi în această perioadă şi anunţă că, până la finalizarea procesului și anunțarea unor alte date de contact, coordonatele AM rămân: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro, numerele de telefon: +40372614417, +40372614311, +40372614360.
 
(06.12.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” aferent Obiectivului Specific 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Înființarea unor structuri de economie socială va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro până la data de 20.12.2017.
 
(04.12.2017) Având în vedere notificarea din partea Consiliului Concurenței privind identificarea, în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, a unei activități în afara schemei de ajutor de stat, susceptibilă de a reprezenta ajutor de minimis datorită avantajului care poate fi creat la nivelul întreprinderilor ce pot solicita finanțare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene decide anularea apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 și relansarea acestuia în data de 7 decembrie 2017, depunerea cererilor de finanțare fiind posibilă până la data de 28 februarie 2018.
Această decizie nu afectează principiul tratamentului egal aplicabil beneficiarilor, având în vedere faptul că, până la această dată, în sistemul informatic MySmis nu a fost depusă nicio cerere de finanțare.
Această decizie vine și în sprijinul solicitărilor potențialilor beneficiari de a prelungi perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8.
 
(28.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începand cu data de 28 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(28.11.2017) A fost publicat ordinul privind modul de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat. Ordinul comun nr. 6712/07.11.2017 - MDRAPFE, nr. 890/14.11.2017 ANAP
 
(24.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 24 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/227/3/8 „România profesională - Resurse umane competitive”, AP 3/PI 8.v/OS 3.8.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(21.11.2017) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) reamintește Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) că termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC (SDL) în cadrul sesiunii deschise în data de 1 septembrie 2017, conform Ghidului specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, este 4 decembrie 2017, ora 16:00.
Strategiile depuse după această dată nu vor putea fi luate în considerare în procesul de evaluare.
Menționăm că pachetul de depunere a SDL trebuie să cuprindă:
· Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), semnată de reprezentantul legal al GAL, având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);
În cazul în care Strategia nu este depusă de reprezentantul legal al GAL, Scrisoarea de înaintare va include și nominalizarea persoanei împuternicite pentru depunerea SDL.
· Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;
· Un exemplar al SDL, cu anexe, pe suport hârtie;
· Trei exemplare în format electronic (3 CD) ale SDL, cu anexe (scanate în format pdf.);
Subliniem faptul că bugetul SDL trebuie prezentat în Euro, conform Capitolului 8 - Planul Financiar și Anexei 23 din Modelul cadru SDL. De asemenea, conform Specificațiilor tehnice din Modelul cadru SDL, planul financiar va fi elaborat în format XLSX. (Excel).
Un exemplar al Scrisorii de înaintare a SDL va fi înapoiat deponentului, cu număr de înregistrare din partea MDRAPFE - Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene.
În cazul în care se constată că pachetul de depunere a SDL este incomplet sau CD-urile nu sunt funcționale, se va consemna acest lucru într-o Fișă de primire a SDL, care va fi semnată de reprezentantul GAL pentru luare la cunoștință. În acest caz, Strategia poate fi completată până la închiderea sesiunii (nu mai târziu de 4 decembrie 2017, ora 16.00).
Pentru operativitatea evaluării SDL și a schimbului de informații, la depunerea SDL reprezentantul GAL va furniza date de contact din partea GAL (e-mail, telefon/fax), date la care să poată fi transmise eventualele solicitări de clarificare.
 
(13.11.2017) AM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14
 
(10.11.2017) AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I” (OS 1.1 & 1.2)
 
(10.11.2017) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (OS 3.1, 3.2, 3.3)
 
(10.11.2017) Apel de proiecte POCU: Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
 
(07.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară şi lista intermediară a cererilor de finanţare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și respinse în etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia ca toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare să fie contractate.
Începând cu data de 07.11.2017 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySmis 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în MySmis 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis 2014+”.
 
(02.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 2 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/227/3/8 „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 
(25.10.2017) Consultare privind ”Actualizarea Evaluării ex-ante pentru instrumente financiare pentru IMM în perioada de programare 2014-2020 - instrumente financiare finanțate din POCU”
 
(24.10.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate”.
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia să fie contractate toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare  pentru acest apel.
În data de 24.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 24.10.2017, sunt rugați să contacteze OI POCU responsabil.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014+”.
 
(24.10.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/2 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”.
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia să fie contractate toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare pentru acest apel.
În data de 24.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 24.10.2017, sunt rugați să contacteze OI POCU responsabil.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014+”.

(19.10.2017) AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”
 
(18.10.2017) AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”
 
(17.10.2017) MDRAPFE publică, în consultare, ”Orientări pentru GAL privind etapa a III-a a mecanismului DLRC”
 
(16.10.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
 
(13.10.2017) MDRAPFE publică un set de clarificări care vizează elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
 
(12.10.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul “Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
 
(12.10.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“
 
(11.10.2017) AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „România Start Up Plus”
 
(06.10.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.
Apelul, de tip noncompetitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii noncompetitive și lansat în contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.iii/OS 3.7 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 109.505.037,23 euro (contribuția UE şi contribuția națională).
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.iii.
Sistemul informatic MySmis2014+ se va deschide în data de 06.10.2017, ora 10.00, și se va închide în data de 31.10.2017, ora 16.00
 
(04.10.2017) AM POCU anunță că transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18 ȘCOALĂ PENTRU TOȚI - Obiectivele Specifice 6.2., 6.3., 6.4., 6.6.
 
(04.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”România profesională - Întreprinderi competitive”
 
(03.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I”
 
(03.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I”
 
(03.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I”
 
(02.10.2017) AM POCU publică în consultare GS CS - programe de ucenicie și stagii
 
(02.10.2017) Termenul de elaborare a SDL în contextul DLRC, prelungit până la 4 decembrie a.c.
 
(02.10.2017) AM POCU publică în consultare GS CS - subvenționarea locurilor de muncă
 
(27.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 27 septembrie 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014 solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate;
POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(26.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Începand cu data de 26.09.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă, vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(20.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică LISTA CELOR MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, aferente apelului de proiecte POCU/227/3/8/- “Romania profesională – Resurse umane competitive” aferent Obiectivul specific: 3.8.: “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI“.
 
(20.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical.
În data de 20.09.2017 solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 20.09.2017, sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în sistemul informatic MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014”.
 
(05.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 05 septembrie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.
 
(01.09.2017) Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: antreprenoriat@fonduri-ue.ro până la data de 15.09.2017.
 
(31.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, în data de 31 August 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnico-financiară.
 
(28.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a deschis în data de 28 august apelul de proiecte „POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” aferent Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.
Pentru a veni în sprijinul potențialilor aplicanți, dar și ca urmare a solicitărilor primite de la aceștia cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - "România profesională - Resurse umane competitive", MDRAFPFE – AMPOCU publică Corrigendumul nr.1, prin care se aduc îmbunătățiri și explicații privind autorizările necesare la momentul depunerii unei cereri de finanțare, modul de calcul al contribuției proprii minime, algoritmul de calcul al capacității financiare, precum și actualizarea unor anexe în vederea corelării acestora cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.
Documentele pot fi consultate la următoarul link:http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.
 
(25.08.2017) În vederea sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Autoritatea de Management publică Manualul Beneficiarului şi Anexele 1-6, versiunea august 2017. Acest manual oferă atât îndrumări și informații practice necesare în procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor-standard utilizate în derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice etc.).
Orice sugestie de îmbunătățire a informațiilor cuprinse în Manualul Beneficiarului ne poate fi comunicată la adresa de e-mail: manualpocu@fonduri-ue.ro.
 
(18.08.2017) Manualul beneficiarului POCU 2014-2020 va fi publicat în cursul săptămânii 21.08.2017-25.08.2017
 
(18.08.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/73/6/6/
 
(18.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor regionale de îngrijire a gravidei şi copilului- etapa I”
 
(18.08.2017) AM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” ”Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II”
 
(16.08.2017) POCU: depunere contestații referitoare la apelul „România Start Up Plus”
 
(09.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Începand cu data de 09.08.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis
 
(03.08.2017) Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” spre consultare
 
(03.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I”
 
(03.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II”
 
(28.07.2017) Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/138/4/1, POCU/139/4/1/și POCU/140/4/2/
 
(19.07.2017)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate.
În data de 19.07.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis ”.
 
(03.07.2017) AM POCU publică listele parțiale ale cererilor de finanțare din etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/137/5/1/
 
(26.06.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 26 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 
(20.06.2017) Din 20 iunie POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 20 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară, de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1
POCU/134/5/1/ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNE MAI DEZVOLTATA
POCU/137/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
 
(13.06.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică ordinele privind prelungirea până la data de 23.06.2017, ora 16.00, a perioadei depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelurilor aferente Obiectivelor Specifice 4.1 și 4.2, respectiv:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate;
POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni dezvoltate;
POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate.
 
(07.06.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelului de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up, că în data de 06 iunie 2017 au primit, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).
 
(31.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelului de proiecte POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale, că in data de 31 mai 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).
 
(31.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că in data de 31 mai 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS2014, de la comisia de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnica si financiara.
 
(30.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 30 mai 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS2014, de la comisiile de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnica si financiara.
 
(26.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice ”România profesională – Întreprinderi competitive” și ”România profesională – Resurse umane competitive”.
Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 06.06.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.
Ghidurile menționate sunt aferente Obiectivului specific: 3.8: “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI “
 
(24.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelurilor de proiecte POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate, că începând cu data de 24 mai 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).
Reamintim potențialilor beneficiari (autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate) că pot depune cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente obiectivului specific 4.1., respectiv obiectivului specific 4.2 POCU în sistemului informatic MySMIS 2014 până la data de 16 iunie 2017.
 
(12.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1
 
(12.05.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2
 
(09.05.2017) Listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate în etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/
 
(09.05.2017) Lista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/
 
(05.05.2017) POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AXA PRIORITARĂ 7 ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCU 2014-2020 și apelul de proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere.
 
(04.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică Rezultatul privind proiectele respinse ca urmare a procesului de soluționare a Contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, în cadrul apelului de proiecte POCU/19/4/1/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată.
În data de 04.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse ca urmare a procesului de soluționare a Contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014.
 
(02.05.2017) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.
În data de 02.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 02.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (3 mai 2017- 9 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.
 
(28.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale.
În data de 28.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 28.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (2 mai 2017- 8 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație în sistemul informatic MySMIS”.
 
(19.04.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.03.2017, proiectul cu titlul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017  - martie 2017 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU”,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult
 
(14.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) anunță calendarul estimativ al procesului de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cursul anului 2016.
 
(14.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 18 aprilie 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014, de la comisiile de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare care au fost acceptate în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/18/4/4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiuni mai putin dezvoltate;
POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate;
POCU/85/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
POCU/86/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică și financiară.
 
(07.04.2017) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată
 
(03.04.2017) Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1.
 
(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.6.1.
 
(03.04.2017) Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.2.
 
(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.9.
 
(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S. 1.1 şi 1.2
 
(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice O.S. 2.1 şi 2.2
 
(14.02.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017  - martie 2017 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POSDRU”,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult
 
(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Asigurarea deplasărilor reprezentanților OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 
(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Achizitionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia ,, ,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2017