.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(27.06.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.
Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare. Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

(23.06.2015 ) ANUNT
OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA a anulat procedura servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc), in cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.Conform art.209 litera a) „Au fost depuse numai oferte neconforme" din OUG 34/2006.
Vom relua in cel mai scurt timp o noua procedura de achizitie pentru serviciile mai sus mentionate.

(19.06.2015) MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:
1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft
1.3 Contract de finanţare – draft
1.4 Acord de Parteneriat – draft
2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”
2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA  „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
Vă rugăm să transmiteți, conform formatului atașat (link document) propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.07.2015.

(10.06.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC)
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  organizează în data de 18.06.2015 o achizitie directa, în vederea achizitionarii de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc).Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud – Muntenia”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii : “pretul cel mai scazut”.
Termen limită de depunere a ofertelor: 18.06.2015, ora 14,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 15.06.2015
Data limită pentru răspuns la clarificări: 17.06.2015
Caietul de sarcini pentru ofertanti poate fi descarcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi  08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian GÂNDEA, tel: 0242 314042, fax 0242 314431.

Caiet de sarcini