.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(17.11.2015) In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
Ordinul 3128/2015

(17.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunța toți beneficiarii proiectelor POSDRU ca începând cu data de 15 noiembrie 2015, Organismele intermediare vor procesa cu celeritate cererile de plata si cererile de lichidare a plaților.
Mecanismul cererilor de plata precum si mecanismul cererilor de lichidare reprezintă principalele măsuri de simplificare adoptate cu impact direct asupra beneficiarilor, care contribuie la creșterea absorbției POS DRU. Aceste mecanisme vor îmbunătățit semnificativ fluxul financiar necesar implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor POSDRU 2007-2013.

(16.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finanțată din Axa prioritară 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi.Pentru această cerere de propuneri de proiecte procedura utilizată este cea competitivă.
Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 5.1.
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

(12.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome, finanțată din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.ii.
Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata este cea competitivă. Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 4.1.
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.
 

(11.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

(10.11.2015) Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015, potrivit cărora „termenul limită de depunere a cererii de lichidare este 13.11.2015, odată cu transmiterea ultimei cereri de plată”, rugăm beneficiarii să aibă în vedere că prin termen limită de depunere a cererii de lichidare se înţelege înregistrarea cererii şi a documentaţiei aferente la registratura OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pana la data de 13.11.2015 inclusiv, orele 14:00.

(06.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate şi Ministerul Educației şi Cercetării Științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică ş Inovare - Direcția Generală Organism Intermediar anunță publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale, Secțiunea H, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020), Axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor". Toate întrebările cu privire la Ghidul Solicitantului, precum şi propunerile şi sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate vor fi transmise la următoarea adresa de e-mail: structurale@ancs.ro, până la data de 27 noiembrie 2015.